Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Όλες οι αλλαγές, κατ άρθρο, στο σύστημα μόνιμων διορισμών, όπως ψηφίστηκαν
Του 
 Βασίλη Βούγια

Το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
έγινε
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Άρθρο 53
Η «Επιλογή με σειρά προτεραιότητας υπό τον έλεγχο του  Α.Σ.Ε.Π.»
 έγινε
«Επιλογή με σειρά προτεραιότητας από το Α.Σ.Ε.Π.» 

Σβήστηκε το «υπό τον έλεγχο» και μπήκε το «από το» Ανώτατο Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Άρθρο 54
Το «Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) έτη διαδικασία  κατάταξης»,
 έγινε
«Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο σχολικά (2) έτη διαδικασία  κατάταξης»
Προστέθηκε στο τέλος της παραγράφου 1… «Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας»
Το «Πρόσθετο προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»
Έγινε
 «Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια»
Στην παράγραφο 5,
 Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
έγινε
Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά αποκλειστικά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όπου αναφέρεται Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. νοείται και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας…
Άρθρο 56
Η παράγραφος «1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν για δύο  (2) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη:»
 έγινε
«1. Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΡΕ16 στους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 57
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης
 «α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:»,
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
γγ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ  (8) μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.

στστ) Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
ζζ) Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
ηη) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.
θθ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) :  τέσσερις (4) μονάδες.
ιι) Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) μηνών: τέσσερις (4) μονάδες.
 β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα  ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου: είκοσι (20) μονάδες.

 έγινε
«α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής:»
 • Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ  (8) μονάδες.
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.
 • Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
 • Άριστη γνώση  έως δύο (2) ξένων γλωσσών:   επτά (7) μονάδες για  κάθε μία (1) εξ αυτών.
 • Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών:  πέντε (5) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
 • Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών :  τρεις (3) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου):  τέσσερις (4) μονάδες.
 • Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
 Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:
 • Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες. 
Γ. Κοινωνικά κριτήρια:
 • Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
 • Αναπηρία  πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα(4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών.  Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.Αρθρο 58
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.
(Και εδώ ισχύει η ίδια μοριοδότηση στα κριτήρια όπως και στη Γενική)
«γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ»
«γγ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο με Ε.Α.Ε.»
Προστίθεται παράγραφος 3
Για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα(Ε.Ν.Γ.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008
Παράγραφος 4
α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες.
έγινε
α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα.


β) Τα κριτήρια ένταξης στους επικουρικούς πίνακες είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και οκτώ (8) μηνών ή
ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
έγινε
β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:
αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 7 μηνών ή
ββ) προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) στην Ε.Α.Ε. ή
γγ) εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

γ) Οι επικουρικοί πίνακες αναπληρωτών / ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. καταρτίζονται με βάση τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών.
έγινε
γ) Ο επικουρικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών ΕΑΕ  καταρτίζεται με βάση τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών.δ) Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων της προηγούμενης περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται από τους πίνακες της γενικής εκπαίδευσης.
έγινε
δ) Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα της προηγούμενης περίπτωσης, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. πραγματοποιούνται από τον αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 59

Κριτήρια αξιολογικού πίνακα μελών Ε.Ε.Π.

1.Ο αξιολογικός πίνακας Γ1΄ καταρτίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και τη μοριοδότηση που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.
Προστίθεται:
 Η Παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρμόζεται και στο ΕΕΠ (Για την εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης ή κωφών και βαρήκοων μαθητών διορίζονται ή προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι έχουν πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα(Ε.Ν.Γ.) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.3699/2008)


2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.
έγινε
2. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στην σχολική ψυχολογία, η οποία πιστοποιείται είτε με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία είτε με εμπειρία τουλάχιστον πενήντα (50) μηνών προϋπηρεσίας στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως ψυχολόγοι, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 60
Κριτήρια αξιολογικού πίνακα μελών Ε.Β.Π.

1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ2΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εξήντα έξι (66) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους  για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτ. ααα΄ και ενενήντα τέσσερις (94) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτ. βββ΄ της υποπερίπτ. αα΄, ως εξής:
έγινε
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εξήντα τέσσερις (64) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους  για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτ. ααα΄ και ενενήντα έξι (96) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτ. βββ΄ της υποπερίπτ. αα΄, ως εξής:

αα) Τίτλος σπουδών:
βββ) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ.: έξι μονάδες και ογδόντα εκατοστά (6,80) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
έγινε
βββ) ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή «Τάξης μαθητείας»  ΕΠΑ.Λ.: επτά μονάδες και δύο δέκατα (7,2) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

ζζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση Α.Ε.Ι., διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών και επτά (7) μηνών: τέσσερις (4) μονάδες.
έγινε
ζζ)  Επιμόρφωση Α.Ε.Ι., ή άλλου φορά του Δημοσίου Τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δυο(2) μονάδες.

Η Παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρμόζεται και στα μέλη ΕΒΠ που γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ.
Για το ΕΒΠ δεν αλλάζει η μοριοδότηση του 2ου Πτυχίου και συνεχίζει να μοριοδοτείται 1 ξένη γλώσσα με τα ίδια μόρια.

Άρθρο 61
Κατάρτιση προσωρινών και τελικών αξιολογικών πινάκων

1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄,  Β΄ και  Γ ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
έγινε
1. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄,  Β΄ και  Γ ΄ (Γ1΄ και Γ2΄), καθώς και τον προσωρινό αξιολογικό επικουρικό πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 58, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Α.Σ.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προς το σκοπό αυτό το ΑΣΕΠ μπορεί να επικοινωνεί με χρήση πληροφορικής και επικοινωνιών με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να αναζητεί στοιχεία των υποψηφίων που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου και τα οποία επικαλούνται ενώπιον του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι.
β) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 και δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
έγινε
β) Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 ή με την πιστοποίηση γνώσης ΤΠΕ Α Επιπέδου και δεν μοριοδοτείται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

δ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και των παρ. 4 και 4α του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.
έγινε
δ) Για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 και την παράγραφο 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδια εκπαιδευτικής κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα

Προστίθεται
Ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται πτυχίο του ιδρύματος του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
Ως δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ως δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νοείται το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχα, ο οποίος δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στο συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:
αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν,  ο υποψήφιος που έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή τέκνο μόνιμη αναπηρία 67% και άνω,
ββ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας,
γγ) στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.
έγινε
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στο συνολικό βαθμό, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος ο οποίος έχει περισσότερες μονάδες:

αα) στα κοινωνικά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν,  ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης γ του άρθρου 57.
ββ) στα ακαδημαϊκά κριτήρια και αν και αυτές συμπίπτουν, ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
γγ) στο κριτήριο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Άρθρο 62
Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.


3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
έγινε
3.  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση καθώς και η περιοχή διορισμού των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
5. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας ή διεύθυνσης εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκπαιδευτικού προσωπικού και υποχρεούνται να παραμείνουν στην οργανική θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών (2) ετών.
έγινε
5. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΕΕΠ και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών (2) ετών.

Άρθρο 63
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών,
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

1.  Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως ενός διδακτικού (1) έτους, προκειμένου να  καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Και προστίθεται…
Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της  ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από 8 και λιγότερες από 16 και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού/διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη.
έγινε
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται κατ έτος οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ κατ έτος και είναι αμετάκλητη.
3.  Η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων.
έγινε
3.  Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων στις σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.
Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση ενιαίο πίνακα ωρομισθίων που συντάσσεται για κάθε σχολικό έτος κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και στον οποίο κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές στην περιοχή όπου πραγματοποιείται η πρόσληψη.
έγινε
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.
Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι  υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς  αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων.  
Προστίθεται…
Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων οι συμβάσεις των προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως.

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) Κατανέμονται οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά περιοχή, κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης.
β) Καθορίζονται:
αα) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από το διορισμό,
ββ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας για μονιμοποίηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
έγινε
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) Καθορίζονται:
αα)Τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία μοριοδοτούνται αντί των προσόντων των υποπεριπτώσεων αα έως ιι της περίπτωσης α του άρθρου 57 καθώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ με τήρηση του ανωτάτου ορίου των 120 μονάδων.
ββ)Ειδικότερα θέματα πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών , μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ
γγ) ο χρόνος, η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε θέμα σχετικό με την εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π., καθώς και την επιμόρφωσή τους προς απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ύστερα από το διορισμό,
δδ) ο τρόπος και τα κριτήρια κρίσης της καταλληλότητας για μονιμοποίηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
β) Συγκροτείται ειδική επιστημονική επιτροπή από 4 μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ,  και έναν εκπρόσωπο ΔΟΑΤΑΠ  με σκοπό:
αα) τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων ΕΑΕ και της σχολικής ψυχολογίας.
ββ)Τη διαπίστωση της συνάφειας των ΜΠΣ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα.
γγ) Τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων  της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.
Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 66
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου:
α)  Η προκήρυξη της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
έγινε
α)  Η προκήρυξη της παρ. 1 του άρθρου 54 εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020, εφόσον έως την 1η-7-2019 δεν έχουν καταρτιστεί από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
έγινε
β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, της Γενικής εκπαίδευσης και της ΕΑΕ, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως την 15η-7-2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των οποίων η ισχύς παρατείνεται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία μπορεί να διαρκεί έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-20.γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν για τα τρία (3) διδακτικά έτη, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.
έγινε
γ) Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν για τα τρία (3) σχολικά έτη που έπονται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


δ) Για το διορισμό και την πρόσληψη κλάδων του Ε.Ε.Π. οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστημίου των κλάδων του Ε.Ε.Π. κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
έγινε
δ) Για το διορισμό και την πρόσληψη στους κλάδους του Ε.Ε.Π., οι υποψήφιοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατατάσσονται μαζί με τους υποψήφιους απόφοιτους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) που διαθέτουν την  επάρκεια αυτή και επιμορφώνονται υποχρεωτικά σε χρονικό διάστημα  δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους.
2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατάξεις.
έγινε
α) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 εφαρμόζονται σε όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και εφεξής. Για όσους έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 – 2014, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 διατάξεις.


β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
έγινε
β) Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 54 όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).

γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου.
έγινε

γ) Δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου.


Εδώ προστίθεται…
5. Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειμένων διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών δεν απαιτείται εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 ή της Δ/νσης ΕΑΕ του Υπουργείου ΠαιδείαςΆρθρο 67
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και ιδίως οι ακόλουθες:
α) η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2817/2000  (Α΄ 78),
β) η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, η παρ. 2.1 του άρθρου 20, η  περίπτ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 21 και το άρθρο 22 του ν. 3699/2008,
γ) τα άρθρα 1 έως 4, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 4Α, τα άρθρα 5 και 5Α, τα άρθρα 8 και 9 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του  ν. 3848/2010.»
Προστίθεται
δ) Η παράγραφος 11 του άρθρου 28 του ν.4186/2013

 Βασίλης Βούγιας


Δείτε το νομοσχέδιο μετά την ψήφιση των άρθρων: http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_290.html1 σχόλιο:

 1. Σε περίπτωση εξάντλησης του κύριου πίνακα, γίνεται μόνιμος διορισμός από τον επικουρικό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή