Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ, Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΗΝ Κ.Υ.Α ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ


Δείτε ακολούθως την Κοινή Υπουργική Απόφαση(Κ.Υ.Α), την οποία μεταξύ άλλων υπέγραψε και ο Υπουργός Παιδείας κος Αρβανιτόπουλος,

"Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"

Με αυτή την Απόφαση θα προσληφθεί Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π και εκπαιδευτικοί σε σχολεία, Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.ΥΑντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία απα−
σχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού (εφεξής
ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών
σε Δήμους, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δημόσιες
υπηρεσίες (Επιβλέποντες Φορείς) βάσει του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/9−05−2013). Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται
και οι ενέργειες ορισμού των επιβλεπόντων φορέων και
των θέσεων απασχόλησης ανά φορέα και ειδικότητα,
η κατάταξη και η σύζευξη των ανέργων με τις θέσεις
εργασίας των επιβλεπόντων φορέων.
Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν
στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων το χρονικό διάστημα απασχόλησης
των ωφελούμενων δύναται να ανέλθει κατά ανώτατο
όριο έως έξι (6) μήνες και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές


 Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της πρω−

τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβου−
λευτικών υπηρεσιών σε μαθητές που οι οικογένειές τους
δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
Δικαιούχος: Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγ−
χρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Γε−
νικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων
Πόρων και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών
Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον προσδιορισμό των
επιβλεπόντων φορέων (φορέων στους οποίους θα απα−
σχοληθούν οι άνεργοι) και των διατιθέμενων θέσεων
απασχόλησης ανά ειδικότητα
Επιβλέποντες Φορείς: Οι φορείς οι οποίοι θα
προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, Διευθύνσεις πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
Δημόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους
και θα πιστοποιούν την απασχόληση τους στον Ο.Α.Ε.Δ,
προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μι−
σθολογικό κόστοςΗ επιλογή πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ από
τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων ανά ειδικό−
τητα με βάση τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων
και τις προτιμήσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην οικεία πρόσκληση.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην
προθεσμία που θα οριστεί στην οικεία πρόσκληση. Το
εμπρόθεσμο αυτής κρίνεται με βάση την ημερομηνία
της αποστολής της ηλεκτρονικής αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υπο−
βολή αιτήσεων.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ(Κ.Υ.Α) ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου