Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Οι διατάξεις για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νέο νόμο - Τι άλλαξε
Του Βασίλη Βούγια

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο(το Φ.Ε.Κ. αναμένεται) «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις», στο άρθρο 40 υπάρχουν διατάξεις που αφορούν στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση".

Συγκεκριμένα στο άρθρο 40 "Διατάξεις για την Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση", έχουμε διατάξεις που αφορούν:

  1. Στην τροποποίηση αρμοδιοτήτων Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.(Δείτε αναλυτικά από εδώ:http://seepea-stella.blogspot.com/2019/01/blog-post_312.html)
  2. Στην έκπτωση από τη θέση Διευθυντή σχολείου.
  3. Στην οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.
  4. Στην σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης(Δ.Ε.Δ.Α.) που εδρεύει στις Π.Δ.Ε.
  5. Στα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
3. Στο άρθρο 30 του ν. 4547/2018, ύστερα από την παράγραφο 7 προστίθενται παράγραφος 8 και 9 ως εξής:
«8. Διευθυντής σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταµένου της εν λόγω σχολικής µονάδας καλύπτεται µε προκήρυξη της θέσης. 9. Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταµένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Αν µετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας η θέση εξακολουθεί να παραµένει κενή, καλύπτεται µε προκήρυξη της θέσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29.»

  4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α΄ 167) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται µε βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νηπίων, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δεκατέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές µονάδες αποµακρυσµένων, δυσπρόσιτων και παραµεθόριων περιοχών ή περιοχών µε δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται µεταφορά/µετακίνηση νηπίων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν µέσα στα παιδικά κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα µε τον αριθµό των νηπίων που φοιτούν και µε βάση την αντιστοιχία µιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια.» 

5. α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και αποτελείται από έναν (1) συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Π.Δ.Ε., ως πρόεδρο, έναν (1) συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της βαθµίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο µαθητής, έναν (1) εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως µέλη.»
 β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 61 και ΠΕ 71, καθώς και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ανάλογα µε τη βαθµίδα εκπαίδευσης ή και από εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων εφόσον πρόκειται για µαθητές µε προβλήµατα όρασης ή ακοής. Τα ΤΕ λειτουργούν µε δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραµµάτων:» 

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 89.02 (µε προέλευση από τον πρώην κλάδο ΠΕ 18.44 Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου), η διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων ξυλουργικής ανατίθεται µε ωριαία αντιµισθία σε εµπειροτέχνες ιδιώτες που έχουν γνώση της αντίστοιχης τέχνης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την παραπάνω ανάθεση. Ο µέγιστος αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης ανά εµπειροτέχνη ορίζεται σε δώδεκα (12) ώρες, το δε ύψος της ωριαίας αντιµισθίας ορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 2/64978/0022/2006 (Β΄ 1671) απόφαση, όπως συµπληρώθηκε µε την 2/46098/0022/2007 (Β΄ 1765) απόφαση, που εφαρµόζονται αναλόγως.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου