Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»
Πανεπιστημιούπολη – 15784 Ιλίσια
Τηλ. 210-7277591, http://thepae.ppp.uoa.gr          
                                                                                                                                                                                                                                                                        Αθήνα 10 Απριλίου 2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα ο Τομέας Παιδαγωγικής, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:
·         Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία».
·         Δέκα ως δεκαπέντε (10-15) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη».
·         Δέκα ως δεκαπέντε (10-15) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
·         Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση».
·         Δεκαπέντε ως είκοσι (15-20) θέσεις μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

·         Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ανακοινώνει το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν τον Ιούλιο 2013 και θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για την Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή», εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής υποστήριξης. Σχετική ανακοίνωση ελπίζουμε να υπάρξει μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.

Βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ «η διαδικασία επιλογής διενεργείται μόνο για τις κατευθύνσεις στις οποίες ο αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται τουλάχιστον σε 25». Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στο έντυπο της αίτησης, πέρα από την Κατεύθυνση πρώτης επιλογής τους και μία ακόμη Κατεύθυνση ως δεύτερη επιλογή.

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14. Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων 800 Ευρώ για καθένα από τα 3 εξάμηνα φοίτησης και 400 Ευρώ για το 4ο εξάμηνο (το ΠΜΣ προβαίνει σε μείωση διδάκτρων για σημαντικό αριθμό φοιτητών του, βάσει της επίδοσης και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων).
 Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.   Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ / εκτυπώσιμη και από την ιστοσελίδα μας).
2.   Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου).
3.   Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
4.   Αναλυτικό κατάλογο προπτυχιακών μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία - επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
5.   Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία με την επίδειξη του πρωτοτύπου). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την άριστη κατοχή ξένης γλώσσας (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ), θα συμμετέχει σε εξετάσεις.
6.   Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
 Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν α. στην ξένη γλώσσα (σε περίπτωση που δεν πιστοποιείται η άριστη γνώση της) και β. σε δύο αντικείμενα: στη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα αφορά όσους έχουν επιτύχει στην εξέταση της Ξένης Γλώσσας ή έχουν απαλλαγεί από αυτήν. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως:
α. Γραπτή Εξέταση: 50% (από 25% για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο αντικείμενο)
β. Συνέντευξη: 20%
γ. Βαθμός Πτυχίου: 8%
δ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%
ε. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 16%

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία υπάρχουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα http://thepae.ppp.uoa.gr. Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου και στα γνωστικά αντικείμενα το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν:
Α. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των καθηγητικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον έχουν πιστοποιητικό που τους χορηγεί παιδαγωγική επάρκεια (πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ ή Παιδαγωγικού Τμήματος). Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα της κατεύθυνσης θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 9.00-16.30.
Β. Για την Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-18.30 και τα Σάββατα 9.00-15.00.
Γ. Για την Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-18.30 και τα Σάββατα 9.00-15.00.
Δ. Για την Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-18.30 και τα Σάββατα 9.00-15.00.
Ε. Για την Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων που καταρτίζουν εκπαιδευτικούς για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η λειτουργία της κατεύθυνσης αυτής απαιτεί υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και πλήρη απασχόληση, και τα μαθήματα θα διεξάγονται μεταξύ των ωρών 14.30-18.30 και τα Σάββατα 9.00-15.00.

Τα δικαιολογητικά θα υοβάλλονται από την Δευτέρα 15.4.2013 έως και την Παρασκευή 26.4.2013 και Δευτέρα 13.5.2013 έως και Δευτέρα 20.5.2013, ώρες 10.30-13.30, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, γρ. 547), Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος. Επίσης, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου ως 20/5), στη διεύθυνση:
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,
ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»,
Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15784 Ιλίσια, γραφείο 547
(υπόψη  κ. Δ. Πάνου / κ. Μ. Μαμούρα / κ. Α. Παπαδοπούλου).
  
Η Διευθύντρια του Προγράμματος
Ευαγγελία Φρυδάκη
Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου