Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Καταργείται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μέσω των Κ.Ε.Π για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ
Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/ 55 /οικ.31786/13 (ΦΕΚ 3020 Β/28-11-2013) :   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3.24641/Οικ.3.1574/26-8-2013, (ΦΕΚ 2091/Β/2013), κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.  Την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α/267).

2. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01-05-2002), όπως ισχύει.

3. Του άρθρου 90 του κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).

4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6.  Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

7.  Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

8. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25-6-2013) για τη μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

9.  Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

10. Την υπ’ αριθμ. 3.24641/Οικ.3.1574/26-8-2013 (ΦΕΚ 2091/ Β/2013) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 3.24641/ΟΙΚ.3.1574/26-8-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2091/Β/2013), με το οποίο ορίζεται ότι: «Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.», καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου