Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ(Υ.Α. 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ' 175/14.2.2014)) 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ" ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ!!


... σημειώνεται δε επακριβώς ότι η υπηρεσία της «εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφέροντας στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης ότι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς με λιγότερα μόρια από άλλους ... ότι η επεξεργασία των αιτήσεων δεν έγινε από την υπηρεσία της αλλά από την πολιτική ηγεσία». Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΕφ (Ακ) 1745/2017
 Μετατάξεις εκπαιδευτικών - Αίτηση ακύρωσης -.
 Κριτήρια και προϋποθέσεις μετατάξεως εκπαιδευτικών. Δεκτή αίτηση ακύρωσης αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία τροποποιήθηκαν προηγούμενες αποφάσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών, κατά το μέρος με το οποίο εκδηλώθηκε η παράλειψη του αιτήματος της αιτούσας για μετάταξη σε συγκεκριμένη Διεύθυνση Π.Ε. με την αποδοχή αντίστοιχου αιτήματος εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου, αν και αυτός συγκέντρωνε λιγότερα μόρια από την αιτούσα.
 
Αριθμός απόφασης: 1745/2017
 ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Η'
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 9 Νοεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Μαρία Πατσαρίνου, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Άννα Μαυρομουστάκη και Χαρίκλεια Κέκη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Ελένη Μιχελαράκη, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 28 Μαρτίου 2014 (ΑΚ 600/28.3.2014) αίτηση ακύρωσης,

της ..., κατοίκου Κατερίνης (οδός ...), η οποία παραστάθηκε με το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου, που τον διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αφροδίτη Καρούκη.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της έκθεσης της εισηγήτριας, Άννας Μαυρομουστάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψη της.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο


1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. 1339023, 3799445/2014 Σειράς Α' ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή η αιτούσα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ζητεί την ακύρωση: της 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ' 175/14.2.2014) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκαν προηγούμενες αποφάσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών, κατά το μέρος, με το οποίο εκδηλώθηκε η παράλειψη αποδοχής του αιτήματος της για μετάταξη στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας με την αποδοχή αντίστοιχου αιτήματος του εκπαιδευτικού του ιδίου κλάδου, ..., αν και ο τελευταίος συγκέντρωνε λιγότερα μόρια από την αιτούσα.

3. Επειδή, στην παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζονται τα ακόλουθα: «Για το σχολικό έτος 2013-2014, ο ποσοτικός προσδιορισμός των κενών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γίνεται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 (Α' 71) ηλεκτρονικό σύστημα. Με βάση τον ανωτέρω προσδιορισμό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας. Με την ίδια απόφαση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης. Επί των αιτηθέντων εκπαιδευτικών συντάσσεται αξιολογικός πίνακας κατάταξης με βάση τα κάτωθι κριτήρια: α) συνολική προϋπηρεσία, β) οικογενειακοί λόγοι, γ) συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, δ) κατοχή επιπλέον πτυχίου, ε) κατοχή μεταπτυχιακού και στ) κατοχή διδακτορικού. Ο συνολικός υπολογισμός των μορίων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του π.δ. 50/1996 (Α' 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η κατοχή κάθε επιπλέον πτυχίου ΑΕΙ αποτιμάται με 5 μονάδες, κάθε μεταπτυχιακού με 7 μονάδες και κάθε διδακτορικού με 14 μονάδες. Με βάση την κατάταξη στον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτικοί μετατάσσονται υποχρεωτικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος».

4. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 111966/Δ2/13.8.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΗ9-ΝΥΧ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων διαπιστώθηκε α) ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο και Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κλάδο και Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Με την 111967/Δ2/13.8.2013 (Γ' 1977/13.8.2013) απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίστηκε ο αριθμός των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν αξιολογικοί πίνακες, με βάση τους οποίους θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 υποχρεωτικές μετατάξεις. Η αιτούσα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, που κατά τον κρίσιμο χρόνο κατείχε οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, υπέβαλε εμπροθέσμως ηλεκτρονική αίτηση προτίμησης για μετάταξη σε θέσεις εκπαιδευτικών κατά σειρά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και Βοιωτίας και με βάση τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσε, ανερχόμενο σε 82.26, μετατάχθηκε με την 119655/Δ1/30.8.2013 (Π 986/3.9Γ2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, που αποτελούσε, όπως προεκτέθηκε τη δεύτερη προτίμηση της. Υπέβαλε όμως αίτηση τροποποίησης της μετάταξης και ζήτησε να μεταταχθεί στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας. Αφού λήφθηκαν υπόψη και άλλες σχετικές αιτήσεις τροποποιήσεις με την 14511/Δ1/3.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ζ3Β) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετατάχθηκε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ο εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ11, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, με μικρότερο συνολικό αριθμό μορίων. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στις από 12.10.2015 απόψεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού προς το Δικαστήριο, ο αριθμός των μορίων του ... ανέρχεται σε 57.36. Με το ίδιο έγγραφο συνομολογείται ότι αν και η αιτούσα συγκέντρωνε περισσότερα μόρια 82.26 (έναντι 57.36 του μεταταχθέντος στην Πιερία) δεν μετατάχθηκε στη συγκεκριμένη Διεύθυνση, σημειώνεται δε επακριβώς ότι η υπηρεσία της «εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφέροντας στο σχέδιο της υπουργικής απόφασης ότι αυτό περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς με λιγότερα μόρια από άλλους ... ότι η επεξεργασία των αιτήσεων δεν έγινε από την υπηρεσία της αλλά από την πολιτική ηγεσία».

5. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις που προεκτέθηκαν, νόμιμα κριτήρια με βάση τα οποία μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο αριθμός των συνολικών μορίων κάθε εκπαιδευτικού, που υπολογίζονται με βάση τη συνολική προϋπηρεσία, οικογενειακούς λόγους, τις συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων που υπηρέτησαν, την τυχόν κατοχή επιπλέον πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών και τα οποία αποτυπώνονται σε αξιολογικό πίνακα, σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον και από τη Διοίκηση επιβεβαιώνεται ότι στην περιοχή προτίμησης της αιτούσας (Διεύθυνση Πιερίας) μετατάχθηκε ο εκπαιδευτικός του ίδιου κλάδου Παπαδημητρίου Κων/νος, ο οποίος συγκέντρωνε λιγότερα μόρια (57,36) από αυτά της αιτούσας (82,26), η παράλειψη μετάταξης της αιτούσας που εκδηλώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι παράνομη, όπως βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ακύρωσης.

6. Επειδή, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος με το οποίο παραλείφθηκε η μετάταξη της αιτούσας στη Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση.Δ ι ά ταύτα


Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ' 175/14.2.2014) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που παραλείφθηκε η μετάταξη της αιτούσας.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση κατά το αιτιολογικό.

Διατάζει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα ένα (491) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 31 Μαΐου 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΥ                      ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου