Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.(ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 70

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

......................................................................................................................................................

7. Ύστερα από την παρ. 1.α. του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 56 το ν. 3966/2011 (Α΄ 118), προστίθεται παρ. 1.β. ως εξής:

«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα. Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».

ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ:


...Με την παρ. 7 παρέχεται η δυνατότητα άσκησης καθηκόντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, σε σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή όταν κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων....
 


 Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνεται και η άνωθεν ρύθμιση, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή . Το Σχέδιο Νόμου θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου