Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π σε θέματα μαθητείας


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π.για την υποστήριξη της ΠΡΑΞΗΣ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 1319/23.02.2018 & ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 6 της Πρόσκλησης για την Α΄ φάση επιμόρφωσης είναι 15/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου