Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 14,15 και 19,20,26 Μαρτίου 2018 για τις Γενικές Μεταθέσεις


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 14,15  και 19,20,26  Μαρτίου 2018 για τις Γενικές Μεταθέσεις
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  από τις 14 έως τις 26 Μαρτίου για τις γενικές μεταθέσεις σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
 1. Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες των μεταθέσεων ολοκληρώθηκαν έγκαιρα –εντός του Μαρτίου- γεγονός που κρίνεται θετικό. Πάγια θέση μας είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Συζητήθηκαν 68 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 5. Παράλληλα συζητήθηκαν 63 αιτήσεις εκπαιδευτικών γονέων αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 5. Η ένταξη γίνεται με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και το άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».   
 2. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν 229 αιτήσεις εκπαιδευτικών που επικαλούνται λόγους ασθένειας του ιδίου του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του. Πιο συγκεκριμένα δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003 και στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005.  Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 152 και εγκρίθηκαν οι 77. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές περιπτώσεις αφού ή ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας γίνεται με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται σοβαρή αναθεώρηση μιας και αναφέρεται κυρίως στα δεδομένα του 1996. Έτσι εμφανίζονται περιπτώσεις με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που δεν εντάσσονται σε ειδική κατηγορία! Η ένταξη σε ειδική κατηγορία οδηγεί σε μετάθεση μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν οργανικά κενά στην περιοχή μετάθεσης που ζητά ο κάθε εκπαιδευτικός. Αποτελεί πάγια θέση μας οι μεταθέσεις των ειδικών κατηγοριών να πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως κενών!
 3. Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού αναφορικά με μονάδες εντοπιότητας και 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών αναφορικά με μονάδες χρόνου συνολικής υπηρεσίας και συνθηκών διαβίωσης Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις αναφορικά με μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους, 1 με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης και 1 για κατά προτεραιότητα μετάθεση. Τέλος απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού αναφορικά με ενεργοποίηση της αίτησης μετάθεσής του.
 4. Συζητήθηκαν 7 αιτήσεις μετάθεσης  εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1868/1989 και την περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012.Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 2.
 5. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 152 ενεργές αιτήσεις. Παράλληλα εγκρίθηκαν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση (Τυφλών- Κωφών). Επιπρόσθετα συζητήθηκαν 18 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 12.Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 627 και 30 σε ΚΕΔΔΥ. Τελικά μετατέθηκαν 49 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 32,24%) και 2 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΔΔΥ.
 6.  Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 337 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 89 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά 316 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 110 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Για ορισμένα από τα 60 δηλωθέντα κενά γενικών ειδικοτήτων στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 28 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας. Παράλληλα μετατίθενται μετά και τη γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 20 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας.
 7. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 407 αιτήσεις εκ των οποίων οι 355 ήταν έγκυρες. Τα οργανικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων είναι 58. Για 17 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 41 αιτήσεις μετάθεσης.
 8. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εξετάστηκαν 65 έγκυρες αιτήσεις. Τα οργανικά κενά των διαπολιτισμικών σχολείων είναι 20. Για 12 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 8 αιτήσεις μετάθεσης.
 9. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472(ποσοστό 7,07%). Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2072 με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα. Με τα δεδομένα αυτά είχαμε αυξημένο ποσοστό σε σχέση με το 2017 κατά 259 εκπαιδευτικούς (αύξηση κατά 4% περίπου)! Παρά την αύξηση αυτή υπήρξαν ειδικότητες εκπαιδευτικών με μηδενικό ποσοστό ικανοποίησης ή και με ποσοστά κάτω του 1%!
Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση και τις θέσεις της ομοσπονδίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στη συμπλήρωση των πινάκων δεν υπολογίστηκαν οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ, ενώ υπολογίστηκαν μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας. Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα! Τέλος θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων!
 1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
 2. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.
 3. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.
 4. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε τα στατιστικά Γενικής και Ειδικής Αγωγής και τις βάσεις των μεταθέσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 8,97% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 30,49%, στους ΠΕ08 το 30,92%, στους  ΠΕ09 το 10,66%, στους ΠΕ10 το 64,29% και  στους ΠΕ01 το 4,20%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 4,33%, σους Χημικούς το 12,73%, στους Γεωλόγους το 7,14% και στους Βιολόγους το 69,23% με 9 ικανοποιημένες αιτήσεις στις 13 που υποβλήθηκαν. Τέλος ενδεικτικά στους ΠΕ05, ΠΕ07, δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης, στους ΠΕ06 το 1,19% ενώ στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε 1 αίτηση μετάθεσης και στους ΠΕ19/20 2 αιτήσεις μετάθεσης!
 5.  Τέλος έγιναν δεκτές 6 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν αίτηση ανάκλησης της αίτησης μετάταξης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης αίτησης μετάταξης
Με συναδελφικούς –αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα  26/3/2017


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com


                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου