Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,                                                             
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                         
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε                                          
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                           Μαρούσι,   24 -03 - 2016
         Α. Παπανδρέου 37                                                             Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ

151 80 Μαρούσι                                                                                            50351 /Δ3                                                                                                                                  

www.minedu.gov.gr                                                                                    

             e-mail: deae@minedu.gov.gr                                                ΠΡΟΣ: 1)Δ/νσεις Π. Ε. & Δ.Ε. Εκπ/σης               

e-mail: thasteri@minedu.gov.gr                                           2) Περιφερειακές Δ/σεις Εκπ/σης             

Πληροφορίες: Θ.Αστέρη                                                        3)ΚΕΔΔΥ   
           Τηλ.: 210 3442191, 2195                                                                         
           FΑΧ: 210 3442193                                                                                                                       
                                                                                        

                                                                                                               .

ΘΕΜΑ:  Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε  και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17
      Η Διεύθυνση ΕΑΕ, σε ανταπόκριση στις τηλεφωνικές εκκλήσεις και στα ποικίλα ερωτήματα  των υπηρεσιών :
·           Αποστέλλει περαιτέρω διευκρινήσεις για τη διαδικασία  Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε. και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
·           Δίδει  παράταση στην όλη διαδικασία και άρα η προθεσμία αποστολής των αιτημάτων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις μετατίθεται στη Μ. Τετάρτη 4-05-2016 η οποία είναι και οριστική.
      Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να έχουν λάβει τα αιτήματα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα ώστε να προχωρήσουν στον έλεγχο σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. Υ.Α  36548 /Δ3/ 02-03-2016 (ΑΔΑ:7ΒΨΦ4653ΠΣ-30Ψ) με θέμα:   α) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση, Προαγωγή, Υποβιβασμό και Κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ)και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.» β) «Υποβολή Προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» .

Προτεινόμενα Βήματα και απαιτούμενα δικαιολογητικά
σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας
Βήμα 1ο : Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων στο γραφείο των οποίων έχουν τουλάχιστον 3 γονείς καταθέσει γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ η οποία εισηγείται φοίτηση ή υποστήριξη από Τμήμα Ένταξης των μαθητών του σχολείου τους συγκαλούν Σύλλογο Διδασκόντων. Ο διευθυντής εισηγείται και ο σύλλογος εξετάζει το σύνολο των γνωματεύσεων όπου προτείνεται η φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης, την αναγκαιότητα ίδρυσης του Τμήματος Ένταξης, την ύπαρξη και την παιδαγωγική καταλληλότητα χώρου στέγασης του Τμήματος.
Απαιτούμενο έγγραφο: Απόσπασμα πρακτικού με τη σύμφωνη και τεκμηριωμένη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων με τον αριθμό γνωματεύσεων ανά τάξη και χωρίς ονόματα.
Βήμα 2ο : Ο/Η διευθυντής/ύντρια της Σχολικής Μονάδας αφού συγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα διαβιβάζει στην Προϊσταμένη του οικείου ΚΕΔΔΥ προκειμένου για την έγγραφη εισήγησή της. Το ΚΕΔΔΥ ελέγχει τη γνησιότητα των γνωματεύσεων, το βαθμό δυσκολίας και εκπαιδευτικών αναγκών των συγκεκριμένων μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου και εισηγείται αναλόγως.
Απαιτούμενο έγγραφο: Έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση του ΚΕΔΔΥ για την ίδρυση του Τμήματος Ένταξης του συγκεκριμένου σχολείου.
Βήμα 3ο: Ο Διευθυντής του Σχολείου εφόσον έχει συγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα (πρακτικό, εισήγηση και γνωματεύσεις) διαβιβάζει στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις ενέργειές της.
Εάν έχει εξασφαλίσει και την «βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης» του οικείου ΟΤΑ την περιλαμβάνει στα δικαιολογητικά φροντίζοντας για την επισήμανση αυτού στο διαβιβαστικό ώστε να μην επαναλάβει τη διαδικασία αυτή η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, φροντίζει για το έγγραφο αυτό η οικεία Διεύθυνση.
 (Διευκρινίζεται ότι χρειάζεται να αναφέρονται οι δύο οικονομικές περίοδοι στη Βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης: α) 1-9-2016 ως τέλος οικονομικού έτους και β) για τα επόμενα οικονομικά έτη.)
Απαιτούμενο έγγραφο: Επισυνάπτεται υπόδειγμα βεβαίωσης δέσμευσης δαπάνης. Σημειώνεται ότι η βεβαίωση δαπάνης από τους οικείους ΟΤΑ οφείλει να αναγραφεί και το χρηματικό ποσό των λειτουργικών εξόδων που θα προκύψουν αρχικά από 01-09-2016 έως 31-12-2016 (για το νέο σχολικό έτος ) και το ποσό για τα επόμενα σχολικά έτη (συνήθως σε βάθος 5ετίας ) ανά έτος.
Προτεινόμενα Βήματα και απαιτούμενα δικαιολογητικά
σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης
Βήμα 4ο : Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας τα αιτήματα, εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και φροντίζει για αυτήν σε περίπτωση ελλείψεων. Συγκεκριμένα, φροντίζει για το 3ο βήμα -σε περίπτωση που δεν έχει διεκπεραιωθεί από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας- για τα προτεινόμενα Τμήματα Ένταξης.
Για την ίδρυση ΣΜΕΑΕ εξασφαλίζει: σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου και συνεργασία με το οικείο ΚΕΔΔΥ προκειμένου για τις αναγκαίες γνωματεύσεις.
Βήμα 5ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης εξετάζει τα κάτωθι ζητήματα:
5.1   Επικαιροποίηση των στοιχείων στο mysch:
·                    Αναγράφεται (σε συνεργασία με το/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου) το ΦΕΚ ίδρυσης στα ήδη ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης που, εκ παραδρομής, έχει παραληφθεί.
·                    Τμήματα Ένταξης που είναι ανενεργά –είτε λόγω έλλειψης μαθητών είτε λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών- συμπληρώνεται στο πεδίο «αριθμός τμημάτων» το «0».
·                    Δίδεται προσοχή στη σήμανση «συνδιδασκαλία» όταν πρόκειται για Τμήμα Ένταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν σταλεί.
    5.2      Επικαιροποίηση των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν με σύγχρονα δεδομένα: Φάκελοι που τυχόν έχουν σταλεί στη Διεύθυνση κατά τα παρελθόντα έτη δεν θα εξεταστούν.
    5.3      Την κατάρτιση του Πίνακα 1 με ιεράρχηση των σχολικών αναγκών ανά περιοχή αναφέροντας στην πρώτη στήλη τη σειρά προτεραιότητας.
    5.4      Ρύθμιση εκκρεμοτήτων: Στην τελευταία στήλη με θέμα «είδος πρότασης» διευκρινίζονται και οι ακόλουθες από το παρελθόν εκκρεμότητες από συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων:
      5.4.1    Οι σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν -σε έτερη σχολική μονάδα- και είχαν Τμήμα Ένταξης το οποίο     «μεταφέρθηκε», θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία για τη μετονομασία του: Αναφορά της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί και στην τελευταία στήλη το παλιό τίτλο του Τ. Ε. με την παρατήρηση «μετονομασία σε ………..».
       5.4.2 Οι σχολικές μονάδες που συγχωνεύτηκαν και είχαν η καθεμία Τμήμα Ένταξης, οπότε εκ παραδρομής διατηρήθηκαν και τα δύο σε μια πλέον σχολική μονάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία κατάργησης του ενός.
5.4.3          Τα καταργημένα σχολεία που είχαν Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να αναφερθούν ως κατάργηση Τ. Ε.
    5.4.4  Όπου λειτουργούν 2 τμήματα ένταξης στην ίδια σχολική μονάδα, εκ παραδρομής και για οποιοδήποτε λόγο, θα ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία, δηλ. κατάργηση του ενός Τ. Ε..
  Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να υποστηρίζει τη δυνατότητα λειτουργίας 2 Τμημάτων Ένταξης στο ίδιο σχολείο οπότε σχετικά αιτήματα δεν θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν στην τρέχουσα φάση η οποία στηρίζεται στα ισχύοντα.
Βήμα 6ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης ζητά την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του/της Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ και, όπου απαιτείται, των παιδαγωγικά υπεύθυνων Σχολικών Συμβούλων.
Σε περίπτωση ίδρυσης ΣΜΕΑΕ, η Διεύθυνση εξασφαλίζει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις ανάλογες γνωματεύσεις από το οικείο ΚΕΔΔΥ που εισηγούνται την φοίτηση σε ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας.
Βήμα 7ο : Η/Ο Διευθύντρια/ντης Εκπαίδευσης διαβιβάζει όλα τα παραπάνω έγγραφα (χωρίς τις ατομικές γνωματεύσεις) στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης με την τεκμηριωμένη εισήγησή του/της.
Υπενθυμίζουμε, ότι οι οικείοι Δ/ντές Εκπ/σης πρέπει στον φάκελο που θα αποστείλουν στους Περ/κούς Δ/ντές να έχουν συνημμένο και :

Τις βεβαιώσεις δαπάνης - από τους οικείους ΟΤΑ- για κάθε σχολική μονάδα που θα ιδρύσει Τ.Ε. με τη δυνατότητα κάλυψης των δαπανών – λειτουργικών εξόδων που θα προκύψουν για τη λειτουργία των υπό ίδρυση Τ.Ε..

      Η ίδια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις ιδρύσεις ΣΜΕΑΕ στη Π.Ε. ως προς τις εισηγήσεις. Ως προς τις βεβαιώσεις δαπάνης από  τους ΟΤΑ οφείλει να αναγραφεί και το ποσό που θα προκύψει για τον εξοπλισμό των υπό ίδρυση Σχολικών Μονάδων.

Τέλος ο Δήμος πρέπει να βεβαιώνει και να εξασφαλίζει με σαφήνεια και τη δυνατότητα στέγασης των εν λόγω Σχολικών Μονάδων.


Βήμα 8ο : Οι Περ/κοί Δ/ντές Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Δ/ντές Π.Ε. και Δ.Ε. συντάσσουν και απευθύνουν τις ως άνω προτάσεις –εισηγήσεις και τους συγκεντρωτικούς πίνακες στο Τμήμα Α’ της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη 4-05-2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : t08dea1@minedu.gov.gr.


                                                        Η   Προϊσταμένη  της
                                                                                      Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                                                              
                                                  Θεοδώρα Αστέρη
                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου