Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

«Έρευνα χαρτογράφησης και διερεύνησης στάσεων και αναγκών στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση»         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Βαθμός ασφαλείας:                                 
                    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
             ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                         Να διατηρηθεί μέχρι:                                
           
      -----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                      Μαρούσι,  04  -03 - 2016

                                                                                                              Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

     -----                                                                                                         Υ.Σ./Δ3                                                                                                      

Α. Παπανδρέου 37                                                                                                                   

151 80 Μαρούσι                                                                                       

www.minedu.gov.gr                                                                    ΠΡΟΣ:  1) Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια
e-mail: t08dea1@minedu.gov.gr                                                              2) Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια
Πληροφορίες:                                                                                                   3) ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α βαθμίδας         
Μ. Μπατσαλιά, Ε.Παναγιωτοπούλου, Αθ.Χριστοπούλου               4) ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β βαθμίδας                                        
Τηλ.: 210 3442191, 2190, 3797                                                                      5) ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α & Β βαθμίδας
FΑΧ: 210 3442193                                                                                              6) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
                                                   
                                                                                                                                (Μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Θέμα: «Έρευνα χαρτογράφησης και διερεύνησης στάσεων και αναγκών στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση»

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προγραμματισμού δράσεων, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, συνέταξε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο για να διερευνήσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις ανάγκες των διευθυντών και του συλλόγου προσωπικού (εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού) που εργάζονται στις αντίστοιχες δομές.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επιχειρεί να ανιχνεύσει ζητήματα που αφορούν : α) τις υπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικές υποδομές των σχολείων, β) τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια που αξιοποιούνται στη διδασκαλία, γ) την πρακτική άσκηση, δ) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ε) την επιμόρφωση του προσωπικού και στ) τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπεί, αφενός, να χαρτογραφήσει τις υπάρχουσες συνθήκες και τις δυσκολίες και, αφετέρου, να αφουγκραστεί τις προτάσεις του ίδιου του προσωπικού που εργάζεται στα εν λόγω σχολικά πλαίσια, σε επίπεδο συλλογικό, προτείνουμε η απάντηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου να αποτελέσει καρπό συνεργατικής προσπάθειας των μελών του προσωπικού κάθε δομής ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, ΤΕΕ Α’ & Β βαθμίδας, ΕΕΕΕΚ).

Σε αυτό το πλαίσιο, παροτρύνουμε τους αντίστοιχους συλλόγους προσωπικού να μας εκθέσουν, μέσω του ερωτηματολογίου, την ισχύουσα κατάσταση καθώς και τα προβλήματα και τις προτάσεις τους για την περαιτέρω βελτίωση της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Παρακαλούμε οι απαντήσεις που θα δοθούν να είναι συνοπτικές και να αποτυπώνουν τη συνισταμένη των απόψεων όλων των εμπλεκομένων. Στις ερωτήσεις που οι απόψεις των μελών των συλλόγων εκ των πραγμάτων παρουσιάζουν ανομοιογένεια, προτείνουμε να αποτυπωθούν και να αναδειχθούν οι κυρίαρχες τάσεις.

Τα ερωτηματολόγια είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν σε ομαδική βάση από κάθε σύλλογο, το γρηγορότερο δυνατόν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν όλα τα ερωτηματολόγια των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, καλούνται να τα αποστείλουν στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: t08dea1@minedu.gov.gr  έως την Τετάρτη 23/03/2016.


                                                       Η   Προϊσταμένη της

                                                                               Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                                                     

                                                               ΘΕΟΔΩΡΑ  ΑΣΤΕΡΗ

                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου