Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Απουσίες μαθητών – αθλητών


Άρθρο 21 Παρ. 1 του ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) – Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας
1. Δια τον χαρακτηρισμόν κατά την έννοιαν του Αρ. 24 του παρόντος Π.Δ. της φοιτήσεως των μαθητών δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν:
δ) Απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας δημοσίας αθλητικής αρχής.
Άρθρο 24 Παρ. 2δ του ΠΔ 104/1979 (ΦΕΚ 23/Α/7-2-1979) – Χαρακτηρισμός της φοιτήσεως – Συνέπειαι (όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 2 του ΠΔ 485/1983, ΦΕΚ 184/Α/21-12-1983)
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/80 (ΦΕΚ 81 τ.Α’, 12-4-80).
Άρθρο 29 Παρ. 2γ του ΠΔ 46/2016 (ΦΕΚ 74/Α/22-4-2016) – Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών (Για τα Γενικά Λύκεια)
2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ’ του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980.
Τι αναφέρει η παρ. 6 του άρθρου 1 του ΠΔ 294/1980 (ΦΕΚ 81/Α/12-4-1980)
«Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χαρακτηρίζεται ως επαρκής η φοίτησις μαθητών ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθηταί ούτοι τυγχάνουν πρωταθληταί, αι δε απουσίαι των οφείλονται εις την συμμετοχήν των εις διεθνείς αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένην υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»
Άρθρο 14, παρ. 1δ της ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) Απουσίες μη λαμβανόμενες υπόψη (Για τα ΕΠΑΛ)
1. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών καταχωρίζονται αλλά δε λαμβάνονται υπόψη:
δ) Απουσίες λόγω συμμετοχής σε σχολικούς αθλητικούς αγώνες, σε αγώνες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε αγώνες εθνικών ομάδων.
Άρθρο 17, παρ. 2.δ και 6.1.δ της ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016) – Χαρακτηρισμός της φοίτησης – Συνέπειες (Για τα ΕΠΑΛ)
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών, εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
————————————————————————————————————————————-
Γ2/34293/3-4-2002 Φοίτηση και εξετάσεις μαθητών-αθλητών (ΦΕΚ 457/Β/15-4-2002)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Προκειμένου να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες των μαθητών, οι οποίοι υπερέβησαν το όριο απουσιών, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που αφορούν:
  1. Πανελλήνια πρωταθλήματα
  2. Διεθνείς διοργανώσεις ενταγμένες στο καλεντάρι της Διεθνούς Ομοσπονδίας
  3. Βαλκανικούς αγώνες
  4. Πανευρωπαϊκούς αγώνες
  5. Παγκόσμιους αγώνες
  6. Προπονήσεις μόνο με την εθνική ομάδα του αντίστοιχου αθλήματος
  7. Προπονητικά κάμπινγκ μόνο με την εθνική ομάδα για συμμετοχή σε παγκόσμια-πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση προφορικής βαθμολογίας ενός τουλάχιστον τετραμήνου και η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Βεβαίωση από την οικεία ομοσπονδία του αθλήματος, θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τη συμμετοχή του μαθητή στα αντίστοιχα πρωταθλήματα ή προπονητικά κάμπινγκ και προπονήσεις με την εθνική ομάδα, με πιστοποίηση ημερομηνίας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται έως και την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.
Β) Οι μαθητές-αθλητές Ημερησίων και Εσπερινών σχολικών μονάδων, οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων στις προαναφερθείσες διοργανώσεις και μόνο, έχουν δικαίωμα:
  1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν και για όσα μαθήματα εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για όσα εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (Π.Δ.86/01, Π.Δ.26/02): α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο που πραγματοποιείται εντός μηνός από το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου.
  2. Οι μαθητές της Β’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου να προσέλθουν: α) στην εξεταστική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου σε όσα μαθήματα μπορούν να εξεταστούν, β) στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου (Ν. 2942/2001, ΦΕΚ 202 τ.Α’/ 12-9-2001).
  3. Οι μαθητές της Α` τάξης των Ενιαίων Λυκείων, των Γυμνασίων και των ΤΕΕ να προσέλθουν σε εξετάσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.
————————————————————————————————————————————-
Παρ. 46 του άρθρ. 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003)
Παρ. 46. α) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Οι επιπλέον αυτές απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
ββ) Έχει καλυφθεί, με παρακολούθηση των μαθημάτων της τάξης στην οποία φοιτούν ή με διδακτική στήριξη που προβλέπεται στην περίπτωση δ’, το ήμισυ τουλάχιστον των προβλεπόμενων από το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της οικείας τάξης ωρών διδασκαλίας, μετά την αφαίρεση του αριθμού των προβλεπόμενων κάθε φορά δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.
β) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ή διεθνείς διοργανώσεις προκειμένου για αθλήματα για τα οποία δεν διεξάγονται Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντίστοιχου επιπέδου, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει το 50% των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας.
ββ) Οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
γγ) οι συνολικές ώρες παρακολούθησης τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της διδακτικής στήριξης που προβλέπεται στην περίπτωση δ’, καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.
γ) Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ, που ως αθλητές-μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες, καθώς και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, θεωρείται επαρκής εφόσον ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, οφείλονται αποδεδειγμένα στις αθλητικές τους υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εθνική ομάδα και
ββ) το σύνολο των απουσιών τους δεν υπερβαίνει το όριο των 164 απουσιών, τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το συνυπολογισμό του μέσου όρου, της προφορικής βαθμολογίας για το χαρακτηρισμό της φοίτησης.
δ) Στους αθλητές των περιπτώσεων α’ και β’ που αδυνατούν να καλύψουν τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό ωρών παρακολούθησης παρέχεται ειδική διδακτική στήριξη που συνίσταται στην κάλυψη των απαιτούμενων γνώσεων για τη συνέχιση των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού ρυθμίζεται η οργάνωση και ο τρόπος παροχής της ειδικής διδακτικής στήριξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους λόγω των υποχρεώσεων τους στις οικείες εθνικές ομάδες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
ε) Στους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του προγράμματος της ειδικής διδακτικής στήριξης καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος των αποζημιώσεων αυτών, η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
στ) Η ισχύς των διατάξεων των υποπεριπτώσεων ββ’ της περίπτωσης α’ και γγ’ της περίπτωσης β’ αρχίζει από το σχολικό έτος 2003-2004.
————————————————————————————————————————————-
Εγκύκλιος Ε3/288/13-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαντούμε …………. και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/79 «περί….» δεν λαμβάνεται υπόψη απουσία λόγω συμμετοχής εις επισήμους αθλητικάς εκδηλώσεις πιστοποιουμένη υπό της δημοσίας αθλητικής αρχής. Επομένως δεν μπορούν να δικαιολογηθούν οι απουσίες του ποδοσφαιριστή ….., μαθητή της Β’ τάξεως του ….. Λυκείου …., που έγιναν λόγω συμμετοχής του στις προπονήσεις.

dide.flo.sch.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου