Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. , Ε.Ε. και των αντιπροσώπων στο Δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 21ης Μαρτίου 2017
του Σωματείου με την επωνυμία ΣΕΕΠΕΑ Αττικής
Σήμερα την 21η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  9:00 π.μ,  στην αίθουσα «Χυτήριο» επί της  Ιεράς Οδού 44, Αθήνα συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής, ο οποίος καλείται ως ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και έχει αναγνωριστεί με την υπ. Αριθμ 3487/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, για την εκλογή Διοίκησης κι άλλων οργάνων  σύμφωνα με το καταστατικό της και με την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου κ. Θωμά Κωφού του Ευαγγέλου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 26194), κατοίκου Αθηνών, Σπ. Τρικούπη αρ. 44 που διορίστηκε με την υπ αριθμ πρωτ.   5848/16-3-17    Πράξη του κ. Γενικού διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 21ης Μαρτίου 2017 και αποτελείται από τους:  
1.      Αναστασοπούλου Χρυσάνθη
2.      Κοπανάκη Μερόπη
3.       Κωλέτη Κωνσταντίνα
Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία, έκανε τις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας.
Α) Παρέλαβε την κάλπη, τη στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου, την οποία όρισε ως σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας, τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων, τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή σε ποσότητες που επαρκούν για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.
Β) Διευθέτησε κατάλληλα την Αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Γ) Έλεγξε την κάλπη και διαπίστωσε ότι βρίσκεται  σε καλή κατάσταση, ότι είναι άδεια και ύστερα την  έκλεισε και στη συνέχεια τη σφράγισε.
Δ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καθόρισε την εργασία, που κάθε μέλος θα εκτελέσει.
Ε) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να εμποδίζει την έναρξη της ψηφοφορίας, και ότι ήρθε η ώρα που ορίζεται από την Ημερήσια Διάταξη για την έναρξη της ψηφοφορίας, δηλαδή η 10:30 π.μ., αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, την κήρυξη της οποίας έκανε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Στη συνέχεια, και αφού πέρασε η ώρα λήξης της ψηφοφορίας που είχε ορισθεί από την Ημερήσια Διάταξη, δηλαδή στις 14:00, συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς που να περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας Μελών, το οποίο προηγούμενα έκλεισε και υπέγραψαν  όλα τα μέλη αυτής.
Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη, αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στη συνέχεια έγινε η διαλογή τους (παρουσία των αντιπροσώπων), τα οποία αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
 Στο Μητρώο του Συλλόγου είναι συνολικά γραμμένα επτακόσιοι είκοσι πέντε ( 725) μέλη και ταμειακά τακτοποιημένα πεντακόσιοι εξήντα δύο (562)
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν:
 Για την εκλογή οργάνων Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία  βρέθηκαν τριακόσια ενενήντα εννέα (399) ψηφοδέλτια, από τα οποία τριακόσια πενήντα επτά έγκυρα, σαράντα δύο (42) άκυρα και μηδέν λευκά.
Στη συνέχεια έγινε καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και αναλυτικά είχε  ο κάθε συνδυασμός:
1.      Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Τριακόσιους  οκτώ    (308) ψηφοδέλτια.
2.      Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠ
Σαράντα εννέα (49) ψηφοδέλτια.
Αναλυτικά έλαβε κάθε υποψήφιος  για το Δ.Σ. :
1.      Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Βουλκίδη – Κατσικαρέλη Χρυσούλα             τριάντα έξι  (36) ψήφους
Διαμάντης – Παπουτσής Χρήστος                  εβδομήντα μία (71) ψήφους
Κανονίδου Βαρβάρα                                       εκατόν δύο (102) ψήφους
Κόκρα Βικτωρία                                             πενήντα τέσσερις  (54) ψήφους
Κουκουβίνου Σοφία                                        σαράντα μία (41) ψήφους
Μαργαρίτη Μαρία                                           πενήντα οκτώ(58) ψήφους
Μπελέτη Ευγενία                                            σαράντα οκτώ (48) ψήφους
Μπουλμέτη Γεωργία                                       εκατόν τριάντα τέσσερις (134) ψήφους
Παυλίδη Ελευθερία                                                    πενήντα (50) ψήφους
Φρέιχα  Θηρεσία (Τερέζα)                              εξήντα μία (61) ψήφους
Χατζηχαλεπλή Νίκη                                       σαράντα τρεις (43) ψήφους
Χρυσαφογεώργου Θωμαή                              σαράντα επτά (47) ψήφους
2.      Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠ
Αναστασιάδης Βασίλειος                                τριάντα οκτώ (38) ψήφους
Λαμπιδώνη Μαρία                                          είκοσι τρεις  (23) ψήφους
Μαργαρώνη Μαρία                                         είκοσι τέσσερις  (24) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:
Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
1.      Μπουλμέτη Γεωργία
2.      Κανονίδου Βαρβάρα
3.      Διαμάντης – Παπουτσής Χρήστος
4.      Φρέιχα Θηρεσία (Τερέζα)
5.      Μαργαρίτη Μαρία
6.      Κόκρα Βικτωρία
7.      Αναστασιάδης Βασίλειος
και επιλαχόντες οι
1.      Παυλίδη Ελευθερία
2.      Μπελέτη Ευγενία
3.      Χρυσαφογεώργου Θωμαή
4.      Χατζηχαλεπλή Νίκη
5.      Κουκουβίνου Σοφία
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων, για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ο συνδυασμός: Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠ δεν είχε υποψηφίους ως εκ τούτου οι υποψήφιοι ήταν μόνο από το συνδυασμό: Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Αναλυτικά κάθε υποψήφιος έλαβε:
Ενιαίο ψηφοδέλτιο
Γαλάνη Μαρία                                     ογδόντα δύο (82) ψήφους
Κουντουρά Αλεξάνδρα                       ενενήντα δύο (92) ψήφους
Κουμάκη Ελευθερία                           πενήντα μία (51) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα ως εκλεγέντα Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:
Τακτικά Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής:
1.      Κουντουρά Αλεξάνδρα
2.      Γαλάνη Μαρία
3.      Κουμάκη Ελευθερία
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων, για τους αντιπροσώπους στο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο με την επωνυμία ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Αναλυτικά για τους αντιπροσώπους  στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ έλαβε κάθε υποψήφιος  :
1.      Ενιαίο Ψηφοδέλτιο
Αρβανίτης Δημήτρης                                       εκατό δεκαέξι (116) ψήφους
Αλμπάνη Χριστίνα                                          πενήντα πέντε (55) ψήφους
Αποστολοπούλου Αθανασία                          είκοσι μία (21) ψήφους
Γεωργακάκου Σοφία                                       σαράντα δύο (42) ψήφους
Ζαχαριάδης Ευστάθιος                                    είκοσι επτά (27) ψήφους
Καρπενησιώτης Στάθης                                  ογδόντα οκτώ (88) ψήφους
Κόκρα Βικτωρία                                             σαράντα πέντε (45) ψήφους
Κοτένογλου Αικατερίνη                                 εξήντα δύο (62) ψήφους
Κουκουβίνου Σοφία                                        τριάντα (30) ψήφους
Κωλέττα Αθηνά                                              είκοσι τρεις (23) ψήφους
Μαργαρίτη Μαρία                                           πενήντα (50) ψήφους
Μπονάτου Μαρία                                            τριάντα τέσσερις (34) ψήφους
Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος                      πενήντα εννέα (59) ψήφους
Παπαευθυμίου Δημήτριος                              εβδομήντα (70) ψήφους
Σασιάκου Λουκία                                            σαράντα πέντε (45) ψήφους
Τραγάκη Ευγενία                                            εβδομήντα δύο (72) ψήφους
Τσάκωνα Σταυρούλα                                      είκοσι έξι(26) ψήφους
Τσιακούλιας Φίλιππος                                     τριάντα δύο (32) ψήφους
Τσιρογιάννη Χριστίνα                                     τριάντα τέσσερις (34) ψήφους
Φρέιχα Θηρεσία                                              πενήντα τέσσερις (54) ψήφους
Χατζηχαλεπλή Νίκη                                       τριάντα οκτώ (38) ψήφους
2.      Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕΠ/ ΕΒΠ
Αναστασιάδης Βασίλειος                                τριάντα δύο(32) ψήφους
Λαμπιδώνη Μαρία                                          δεκαοκτώ (18) ψήφους
Μαργαρώνη Αικατερίνη                                 δεκαεπτά (17) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει με σειρά κατάταξης τους αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία ως εξής:
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Αρβανίτης Δημήτρης
Καρπενησιώτης Στάθης
Τραγάκη Ευγενία
Παπαευθυμίου Δημήτριος
Κοτένογλου Αικατερίνη
Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος
Αλμπάνη Χριστίνα
Φρέιχα Θηρεσία (Τερέζα)
Μαργαρίτη Μαρία
Κόκρα Βικτωρία
Σασιάκου Λουκία
Γεωργακάκου Σοφία
Χατζηχαλεπλή Νίκη
Μπονάτου Μαρία
Τσιρογιάννη Χριστίνα
Τσιακούλιας Φίλιππος
Κουκουβίνου Σοφία
Ζαχαριάδης Ευστάθιος
Τσάκωνα Σταυρούλα (Σίλια)
Κωλέττα Αθηνά
Αποστολοπούλου Αθανασία
Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών ΕΕ/ΕΒΠ
Αναστασιάδης Βασίλειος
Μαργαρώνη Αικατερίνη
Λαμπιδώνη Μαρία
Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως:
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Θωμάς Κωφός                                                           Αναστασοπούλου Χρυσάνθη
                       
                                                                                    Κοπανάκη Μερόπη
                                                                                    Κωλέτη Κωνσταντίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου