Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

29/1/2014 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ - ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Π.Δ.Ε ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.Ε.Α.Υ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  Το ακόλουθο έγγραφο που δημοσιεύουμε περιλαμβάνει τη διάθεση πιστώσεων(δείτε ΕΔΩ) και επισημάνσεις για τη διαδικασία στελέχωσης των Ε.Δ.Ε.Α.Υ και στάλθηκε από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε) της χώρας.

Σήμερα επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Παιδείας και μπορούμε να σας πληροφορήσουμε πως ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα κο Κυριαζή και τον Υφυπουργό Παιδείας κο Κεδίκογλου και βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας κου Αρβανιτόπουλου για την τελική υπογραφή. Ακολούθως θα πρέπει η Υπουργική Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να λάβει δηλαδή Φ.Ε.Κ.

Όμως οι προσλήψεις στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ, όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής κος Λολίτσας, μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή του Κανονισμού Λειτουργίας από τον Υπουργό και δεν χρειάζεται να περιμένουν το Φ.Ε.Κ.

Ελπίζουμε αύριο - μεθαύριο να υπογράψει ο Υπουργός για να ξεκινήσουν επιτέλους στην αρχή του Φεβρουαρίου να προσλαμβάνεται το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Με ότι νεώτερο θα επανέλθουμε.

Βασίλης Βούγιας
29/1/2014

Υ.Γ: Ευτυχώς δεν θα χρειασθεί να αναμένουμε ΟΔΗΓΟ ΕΣΠΑ για τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ κι αυτό γιατί ο ΟΔΗΓΟΣ είναι ο ίδιος με τον ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ των προσλήψεων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 
 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ

ΘΕΜΑ:  Διάθεση Πιστώσεων του έργου «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1,2,3»  

Έχοντας υπ’ οψη:

1.1)Την υπ΄αρ. πρωτ. 15006/15-07-2013 και 15007/ 15-07-2013 Απόφαση ένταξης των πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1» με ΑΔΑ : ΒΛ4Ι9-Ν7Ψ
1.2) Την με αρ. πρωτ. 11689/ 21/10/2013 απόφαση έγκρισης υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών Ένταξης για την Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 446745 και τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» - Άξονας Προτεραιότητας 1:«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ)«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
1.3.) Την με αρ. πρωτ. 23660/18-11-2013 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ1» με ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΔΜΒ
  1.4) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251/Α ) «Διαχείριση παρακολούθηση και  έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
1.5)  Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α).
1.6) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) με το οποίο συστάθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΕΠΘ
1.7) Τη με αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210/Β) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. ΚΑ/Β45/25-8-2003 (ΦΕΚ1222Β/27-8-2003) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αριθ. πρωτ. 4327/2010(ΦΕΚ1387/Β)ΚΥΑ
1.8) Τη με αριθ. πρωτ. 141/2004(ΦΕΚ269/Α) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ»
2.1)Την υπ΄αρ. πρωτ.  15007/ 15-07-2013  Απόφαση ένταξης των πράξεων «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – ΑΠ2» με ΑΔΑ : ΒΛ4Ι9-63Ζ
2.2.)Την με αρ. πρωτ. 11692/ 21/10/2013 απόφαση έγκρισης υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος Ανάπτυξης Υποστηρικτικών Δομών Ένταξης για την Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό με κωδικό MIS 446749 και τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» - Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
2.3.) Την με αρ. πρωτ. 23661/18-11-2013 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ2" με ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΞΞΧ
2.4) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251/Α ) «Διαχείριση παρακολούθηση και  έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις».
2.5)  Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του άρθρου 6 του             Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α).
2.6) Του άρθρου 50 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/Α) με το οποίο συστάθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός του ΥΠΕΠΘ
2.7) Τη με αρ. πρωτ. 329/2005 (ΦΕΚ 210/Β) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. ΚΑ/Β45/25-8-2003 (ΦΕΚ1222Β/27-8-2003) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αριθ. πρωτ. 4327/2010(ΦΕΚ1387/Β)ΚΥΑ
2.8) Τη με αριθ. πρωτ. 141/2004(ΦΕΚ269/Α) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ»


Σας γνωρίζουμε ότι στα ανωτέρω σχετικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το δημόσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α. προβλέπεται η πρόσληψη …….. ατόμων Ε.Ε.Π. για τη στελέχωση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. της περιοχής ευθύνης σας με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, και παρακαλούμε για την πρόσληψή τους να ληφθούν αυστηρά υπ’ όψη τα παρακάτω:

Α) ο οδηγός εφαρμογής είναι ο ίδιος που σας έχει ήδη αποσταλεί για τις προσλήψεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την Ε.Υ.Ε.-Ε.Δ.

Β) να έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες σύστασης και συγκρότησης των Σ.Δ.Ε.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αντίστοιχα.

Γ) η Υ.Α. που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. θα σας αποσταλεί εντός των ημερών.
  
 Ο Διευθυντής Ειδικής Αγωγής
   
 Κωνσταντίνος Λολίτσας     


                                                                                                                                                                           
                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου