Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

To Υπουργείο Δ.Μ & Η.Δ δίνει εντολή να συμπληρωθούν στις εφαρμογές κατάταξης υπαλλήλων του ΑΣΕΠ τα δεύτερα πτυχία ΑΕΙ, τα πτυχία ΑΣΠΑΙΤΕ-ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και η πρόσληψη από πίνακα αναπληρωτών με προϋπηρεσία (νέο κριτήριο)

  

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με νέα ανακοίνωσή του καλεί τους φορείς προέλευσης να εισέλθουν εκ νέου στις εφαρμογές του ΑΣΕΠ τις σχετικές με την μοριοδότηση και κατάταξη των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων και να συμπληρώσουν τυχόν δεύτερα πτυχία ΑΕΙ αυτών και τυχόν βεβαιώσεις 3μηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ και  πτυχία Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. 
Επίσης καλεί τους πιστοποιημένους χρήστες των φορέων προέλευσης να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους που είναι διοριστέοι σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι οποίοι επέλεξαν το διορισμό τους μέσω κατάταξης στον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (νέο κριτήριο) το αντίστοιχο ειδικό πεδίο της εφαρμογής του ΑΣΕΠ.

Βασίλης Βούγιας
26/1/2014

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Δ.Μ & Η.Δ

"Νέες προθεσμίες για τις Ανακοινώσεις 5/2013, 6/2013, 7/2013 και 8/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

 Σε συνέχεια της διευκρίνισης που δόθηκε επί της υπ’αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 εγκυκλίου με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» αναφορικά με τη μοριοδότηση του δεύτερου τίτλου σπουδών και συγκεκριμένα ότι «ως δεύτερος τίτλος σπουδών νοείται ο τίτλος ίδιας κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών αλλά όπως είναι αυτονόητο και ανώτερης» Β. της τροποποίησης της 22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/β/14.8.2013) απόφασης του Υπουργού ΔΜΗΔ όσον αφορά τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 44 Β΄)
παρακαλούνται οι φορείς προέλευσης να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες :
 

1.Για την Ανακοίνωση 5/2013. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων προέλευσης παρακαλούνται να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 5/2/2014.
2.Για την Ανακοίνωση 6/2013 και 8/2013. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων προέλευσης παρακαλούνται να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά):
•να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν στο αντίστοιχο πεδίο της ειδικής εφαρμογής.
•Να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους που διαθέτουν το ειδικό κριτήριο 1 Α (Βεβαίωση 3μηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ) τον κωδικό 111
•Να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους που διαθέτουν το ειδικό κριτήριο 1 Β (Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) τον κωδικό 112
•Να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους που είναι διοριστέοι σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι οποίοι επέλεξαν το διορισμό τους μέσω κατάταξης στον πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (νέο κριτήριο) το αντίστοιχο ειδικό πεδίο της εφαρμογής του ΑΣΕΠ.
Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 4/2/2014.

3.Για την Ανακοίνωση 7/2013. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων προέλευσης παρακαλούνται να εισέλθουν στην ειδική εφαρμογή του ΑΣΕΠ, προκειμένου (εφόσον αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να συμπληρώσουν για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ τον τυχόν δεύτερο τίτλο σπουδών ΑΕΙ που κατέχουν στο αντίστοιχο πεδίο. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 28/1/2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου