Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014

Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαί­δευσης σε όλη την επικράτεια.
Αριθμ. 4457/Δ4/14 (ΦΕΚ 130 Β/27-1-2014): Τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές / καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαί­δευσης σε όλη την επικράτεια.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
(1) Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005.
(2) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008.
(3) Την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 572/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3748/2009, ιδίως το υπό στοιχείο (γ) χωρίο.
(4)  Τη με αριθμό 64447/91/21.2.1991 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσό­δων των σχολικών επιτροπών».
(5) Την αριθ. Υ48/09-07-2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/09-07-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή­των του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκουρα».
(6)  Τη με αριθμό 139696/Δ4/01-10-2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ορι­σμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματο­δότηση των κατά τόπους σχολικών επιτροπών».
(7) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα­λείται δαπάνη ποσού 15.800.000 € σε βάρος της πίστω­σης του ΚΑΕ 2891 του Φ. 19-110 του τακτικού προϋπολο­γισμού οικονομικού έτους 2013 και ποσού 19.000.000 € σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2554 του Φ.19-250 του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Υπουργεί­ου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία καλύπτεται από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των αντίστοιχων οικο­νομικών ετών, αποφασίζουμε:
Την επιχορήγηση από πιστώσεις του τακτικού Προ­ϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ­μάτων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ) με σκοπό τη χρηματοδότηση από αυτό των σχολικών επιτροπών όλων των μονάδων Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις. Από τις χρηματοδοτούμενες σχολικές επιτρο­πές καταβάλλονται οι αμοιβές των καθαριστών / κα­θαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού μετά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το διδακτικό έτος 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου