Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντού /-τριας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κέρκυρας & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015


Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΔΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                        ---------
Ταχ. Δνση:           Κύπρου  85
Τ.Κ. – Πόλη:         35100   Λαμία                                                                                                                                                 
E-mail:                  mail@dide.fth.sch.gr            
Πληροφορίες:     Πανοπούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο:           2231033540
FAX:                       2231029689                                                             
Λαμία, 27-08-2014
               Αρ. πρωτ.: Φ2.1/7254ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

    Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις των άρθρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19-5-2010 τ.Α΄)  «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
2.       Το γεγονός ότι με τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ιουνίου-Ιουλίου 2011 δεν πληρώθηκε η θέση του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

        Όσους επιθυμούν να επιλεγούν στη θέση του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Φθιώτιδας να υποβάλουν αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας από 28-08-2014 έως και 01-09-2014 και ώρα 11:00.

Υποβλητέα δικαιολογητικά
1)      Αίτηση
2)      Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο θα εκδοθεί από τη Δ/νση Εκπ/σης στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός.
3)      Βιογραφικό σημείωμα.
4)      Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
5)      Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
6)      Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
7)      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικό παράπτωμα από τα οριζόμενα στο Ν. 4057/2012.
Ο  Αναπληρωτής του Διευθυντή


                                                                                                     

 Γεώργιος Κυρτσοκώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου