Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το νέο Οργανόγραμμα -http://seepea-stella.blogspot.gr/2014/08/blog-post_101.html - του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο περιέχεται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 114(29/8/2014), η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(άρθρο 24) και συγκροτείται από 2 Τμήματα(άρθρο 27):
 Το Τμήμα Α - Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία και 
Tο Τμήμα B - Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Να υπενθυμίσουμε πως το Νοέμβριο του 2012 ανακαλύψαμε πως στο σχέδιο του νέου Οργανογράμματος του Υπουργείου Παιδείας, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής είχε υποβαθμισθεί σε Τμήμα, ουσιαστικά χωρίς περιεχόμενο και δόθηκε μεγάλη μάχη με κινητοποίηση όλου του κόσμου της Ειδικής Αγωγής, για να παραμείνει Διεύθυνση, πράγμα που τελικώς έγινε, έστω και με μείωση των Τμημάτων της(από 3 έγιναν 2). 

Επίσης πρέπει να τονισθεί πως το ένα εκ των δύο Τμημάτων της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τα θέματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π)

Τέλος, ακόμα και τώρα επιμένουμε πως η Ειδική Αγωγή θα έπρεπε και για λόγους ουσίας αλλά και συμβολικούς να αναβαθμισθεί σε Γραμματεία στο νέο Οργανόγραμμα του Υπουργείου.

Βασίλης Βούγιας
30/8/2014

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 24 & 27 ΤΟΥ Π.Δ 114/2014 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ε

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπου−
δών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υπο−
στήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για
όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες
οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνω−
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνω−
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
στ. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
ζ. Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολι−
σμού

Άρθρο 27
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγω−
γής και Εκπαίδευσης είναι η κατάρτιση Αναλυτικών και
Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών, Υποστηρικτικών
Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς και η
προστασία των Δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία.
2. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης συ−
γκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και
Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δι−
καιωμάτων μαθητών με αναπηρία
β) Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοη−
θητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
3. Το Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και
Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας Δι−
καιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία είναι αρμόδιο για:
α) τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για
την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών,
σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού
και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων
προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, διαπολι−
τισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής βίας καθώς
και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού
και μέσων άλλων φορέων, β) την εισήγηση για την έκδοση αναλυτικών και Ωρο−
λογίων Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης,
γ) θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρ−
τισης του προσωπικού όλων των κλάδων της ειδικής
εκπαίδευσης,
δ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό
Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ)
− European Agency for Development in Special Needs
Education και τον συντονισμό του ελληνικού δικτύου
ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών και εκπροσώπων
άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε),
ε) τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισμού
λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών γνωμάτευσης
των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της εξειδικευμέ−
νης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκ−
παίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και
της κατ’ οίκον διδασκαλίας,
στ) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και κατάργη−
ση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΣΜΕΑΕ) καθώς και τα θέματα εξοπλισμού των σχολικών
μονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά
μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων,
ζ) τον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το
ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο μαθητής
με αναπηρία,
η) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυ−
κλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής
εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για τις ειδικές εκπαι−
δευτικές ανάγκες,
θ) την κατάρτιση αποφάσεων για τη μέθοδο διδασκα−
λίας και αξιολόγησης και τους εναλλακτικούς τρόπους
εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και τις εισαγωγικές στην Τριτοβάθ−
μια Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες,
ι) την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινω−
νικής υποστήριξης των μαθητών των ειδικών σχολείων,
ια) την ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών προγραμ−
μάτων πρώιμης παρέμβασης για γονείς με παιδιά με
αναπηρία ηλικίας 0−6 ετών,
ιβ) την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη
σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και
την διαμόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών
για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία,
ιγ) τη συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, με το συ−
νήγορο του παιδιού, με τους συλλόγους και φορείς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
τους επιστημονικούς επαγγελματικούς φορείς των εκ−
παιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), τον σχεδιασμό των
ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων δράσεων, τη δι−
οργάνωση μαθητικών εκδηλώσεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συ−
νεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων και Δημο−
σίων Σχέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε
σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από συλλόγους
και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέματα ειδικής
εκπαίδευσης και αναπηρίας,
ιδ) τη μέριμνα για κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, δι−__
επιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προ−
γράμματος Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράμματος
Υποστήριξης της οικογένειάς τους,
ιε) τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση
και εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπου−
δών Ειδικής Εκπαίδευσης,
ιστ) την εισήγηση θεμάτων κανονισμών για τις αρ−
μοδιότητες και τα καθήκοντα και την επαγγελματική
δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγω−
γών, Δασκάλων, καθηγητών όλων των κλάδων Ειδικής
Αγωγής), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
ιζ) την έγκριση των πρακτικών ασκήσεων σπουδαστών
σε προγράμματα σπουδών στους κλάδους εκπαιδευτι−
κών Ειδικής Αγωγής, κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π) καθώς και τις μεταπτυχιακές έρευνες σε θέματα
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
ιη) τον χειρισμό των μαθητικών θεμάτων που αφο−
ρούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
είτε φοιτούν σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε, είτε σε σχολεία
της Γενικής Παιδείας και σε κάθε άλλο σχετικό με την
εκπαιδευτική διαδικασία θέμα,
ιθ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Το Τμήμα Β΄ Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βο−
ηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του Ει−
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδι−
κού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετεί στις
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και του Διοικητικού
Προσωπικού που υπηρετεί στα ΚΕΔΔΥ, Επίσης κάθε
θέμα που αφορά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ),
β) την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέσω
ΑΣΕΠ των οδηγών και συνοδών των ιδιόκτητων σχολι−
κών λεωφορείων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για μαθητές που φοιτούν
σε αυτές,
γ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου