Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Θέσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.


Θέσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.
1. Ο Διευθυντής είναι όχι μόνο διοικητικός προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, αλλά κυρίως ο επιστημονικός-παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό, όπως ρητά ορίζεται από το καθηκοντολόγιο. Η ιδιότητα αυτή σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί, διότι το σύγχρονο σχολείο δεν χρειάζεται Διευθυντή-γραφειοκράτη που αφιερώνεται μονάχα στη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και στην οργάνωση της ομαλής λειτουργίας της σχολικής ζωής, αλλά Διευθυντή-ηγέτη ο οποίος να μπορεί να δημιουργήσει όραμα, έτσι ώστε να αποκτήσει η σχολική μονάδα τη δική της κουλτούρα, τη δική της ταυτότητα και ταυτόχρονα να εμπνέει και να δίνει ζωή σε όλες τις λειτουργίες του σχολείου.
2. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες, λόγω της πολυνομίας, των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και των ασαφειών, δημιουργώντας προστριβές και συγκρουσιακό κλίμα. Προτείνουμε τη διαμόρφωση ενός νέου Καθηκοντολογίου, όπου να αποτυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων(εκπαιδευτικών, στελεχών, φορέων), με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
3. Ενίσχυση της αυτονομίας της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να  προγραμματίζει, να οργανώνει και να υλοποιεί το έργο της, δίχως άσκοπες γραφειοκρατικές εξαρτήσεις.
4. Καθιέρωση ενός Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου για όλα τα 4/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία, στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας(πρωινό πρόγραμμα) του οποίου θα είναι ενταγμένο το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-Προετοιμασίας των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα, με στόχο, για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων, η τσάντα να μένει στο σχολείο, και για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, η απαλλαγή τους από ένα σημαντικό  μέρος των «κατ’ οίκον» εργασιών.

5. Θέσπιση ένα νέου, σταθερού, διαφανoύς και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να γνωρίζει τις προϋποθέσεις υπηρεσιακής εξέλιξής του, και το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια:                                             
α. την επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, με αποτίμηση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών τους, καθώς και των επιμορφώσεών τους που έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από δημόσιους φορείς, με δίκαιη και αναλογική αποτίμηση κάθε επιμέρους στοιχείου.                                                                                                        
β. την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την αρχαιότητα, τη διδακτική υπηρεσία  στην τάξη και την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης.               γ. την αποτίμηση της προσωπικότητας-γενικής συγκρότησης του εκπαιδευτικού μέσα από δομημένη συνέντευξη σε Συμβούλιο Επιλογής, με σύνθεση που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Στο Συμβούλιο Επιλογής να συμμετέχουν και οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου,  ελέγχοντας την εγκυρότητα της διαδικασίας.
6. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του θητείας, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας δεν θα πρέπει να επανακρίνεται από μηδενική βάση, αλλά θα πρέπει να αξιολογείται  με αυστηρά κριτήρια για το έργο του ως Διευθυντής. Στην αξιολόγηση του έργου του Διευθυντή  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η αποτίμηση του Τομέα: «Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση του σχολείου»,  όπως αυτή θα έχει καταγραφεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
7. Δραστική μείωση του διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών. Στην κατεύθυνση αυτή, ως άμεσο μέτρο προτείνουμε την εξίσωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας με αυτό που ισχύει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για τον καθορισμό του διδακτικού ωραρίου του Διευθυντή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα τμήματα των τάξεων του σχολείου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα λειτουργούντα τμήματά του(Τμήμα Ένταξης, Τμήματα Ολοήμερου, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμήματα κ.λπ.).
8. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Διευθυντή Σχολικής Μονάδας να λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης στην οργανική του θέση, όπως ισχύει για τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης.
9. Θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή στα 6/θέσια έως 9/θέσια δημοτικά σχολεία και υποχρεωτική υλοποίηση της Γραμματειακής Υποστήριξης στα 12/θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία, όπως προβλέπεται από το Ν.1566/1985.
10. Στα 4/θέσια και 5/θέσια δημοτικά σχολεία ο Διευθυντής σε περίπτωση απουσίας να αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που προτείνει  ο Σύλλογος Διδασκόντων.
11. Η επιμόρφωση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων για την απόκτηση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό και για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Διευθυντών μέσω εξακτίνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Επίσης, θεωρούμε αναγκαία και την απόκτηση του πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας από τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων από τη στιγμή που είναι όχι μόνο διοικητικοί προϊστάμενοι, αλλά κυρίως οι επιστημονικοί-παιδαγωγικοί υπεύθυνοι των Σχολικών Μονάδων.
12. Δημιουργία Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης, για την κατάρτιση των υποψήφιων στελεχών του εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν να προαχθούν και να αναλάβουν καθήκοντα στελέχους στην εκπαίδευση. Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων της Σχολής Στελεχών θα αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης προαγωγής.
13. Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
·         Η μόνη μορφή αξιολόγησης που στηρίζεται στα νέα επιστημονικά δεδομένα και την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία είναι αυτή που υιοθετεί μοντέλα αυτοελέγχου με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου, με βάση τις δικές του δυνάμεις, και τα οποία στηρίζονται στην εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) της Σχολικής Μονάδας.
·         Θεωρούμε πως η όποια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έχει νόημα μόνο όταν αυτή εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάληψη βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη Σχολική Μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις, ποσοστώσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.

14. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318 Β/25-2-2011) για τη λειτουργία των νέων Σχολικών Επιτροπών, υπάρχουν Δήμοι που ακόμα δεν την εφαρμόζουν στο σύνολό της,  με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων σε συνδυασμό και με την υποχρηματοδότησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου