Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 51 ΤΟΥ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ


 Οι σημαντικότερες αλλαγές του άρθρου 51 *, σε σχέση μ αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  και που αφορούν στα Κ.Ε.Σ.Υ., όπως τις εντόπισε η Ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Φθιώτιδας.

1) Η πενταμελής διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης (εκπαιδευτικός ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας, παιδοψυχίατρος ή παιδονευρολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής) αντικαθίσταται από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, εκπαιδευτικός ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας , ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και  δύναται να συμμετέχουν σε αυτή λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής κ.α. ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας,

2) Οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕΣΥ, αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις αλλαγής βαθμίδας του μαθητή; (δεν αναφέρεται κάπου).

3) Στη ΔΕΔΑ που αντικαθιστά την ΕΔΕΑ (Β/ΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) αντικαθίσταται ο λογοθεραπευτής από κοινωνικό λειτουργό στην πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται. Μπορεί όμως να εισηγηθεί τη διεύρυνση συγκρότησής της με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών  ΕΕΠ ή εκπαιδευτικών.

4)Η ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας της σωματικής ή ψυχικής υγείας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιείται  με βεβαίωση δημόσιου φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής, ώστε να μπορέσουν να δικαιολογηθούν.

5) Οι εκπαιδευτικοί  ΕΑΕ της Β/μιας επιφορτίζονται με παρά πολλά καθήκοντα: Α) υλοποιούν ενημερωτικές επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές, Β) παρίστανται σε επιτροπής εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πανελλήνιες Εξετάσεις, αντικαθιστώντας το Σύμβουλο ΕΑΕ ή τον Προϊστάμενο ΚΕΔΔΥ όπως προβλεπόταν.

6) Το άρθρο 51 μιλάει για  σύνταξη εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) που συνοδεύει την έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευση σε συνεργασία με το γονέα του μαθητή (για όλους τους μαθητές ή όπου κρίνεται αναγκαίο-δεν το διευκρινίζει).

7) Επίσης δεν αναγράφεται το παραμικρό για την παράλληλη στήριξη και τις διαδικασίες που προβλέπονται.
*Άρθρο 51

Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του παρόντος νόμου και, ιδίως, των παρ. 8 και 13 του άρθρου αυτού, τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3699/2008, όπως το πρώτο τροποποιήθηκε με τις παρ. 13, 21 και 22 του ν. 4186/2013,  αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς1. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση των ΙΠΔ Κέντρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και η συχνότητα της αξιολόγησής τους.

3. Στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση αξιολογήσεων - γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές.

Άρθρο 5

Διαδικασία διάγνωσης1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη  ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι μαθητές με διαταραχές όρασης ή ακοής μπορούν να απευθύνονται στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, αντίστοιχα, για τη χορήγηση γνωμάτευσης.

2. Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση πραγματοποιείται στα ΚΕΣΥ από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31, κατά περίπτωση και ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας.

3. Μετά το πέρας της αξιολόγησης από τα ΚΕΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Στην έκθεση προσδιορίζεται και περιγράφεται το είδος των ειδικών αναγκών ή μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που θα διευκολύνουν την εκπαίδευση και επικοινωνία του μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του ΕΠΕ γίνεται σε συνεργασία με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και τον ίδιο το μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική έκθεση αξιολόγησης και οι βασικοί άξονες του ΕΠΕ γνωστοποιούνται στους γονείς ή τους κηδεμόνες.

4. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν τον χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ.

5. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορεί να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΣΥ.

6. Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

7. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ, υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του Προϊσταμένου του ΚΕΣΥ και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: α) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σε θέματα εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) παρίστανται στις συνεδριάσεις και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις.»

2. Η  παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπομένων από  το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και  οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες  απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα  αποκατάστασης και θεραπείας. Η ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας της σωματικής ή ψυχικής υγείας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιείται  με βεβαίωση δημόσιου φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής.».

3. Η παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως αναριθμήθηκε σε παρ. 10 με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 (Α΄29), αντικαθίσταται ως εξής: «10. Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας.»

4.  Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 19, νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ.2 σχόλια:

  1. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής διοικητικά, υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά ανήκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για ποιο λόγο το ΚΕΔΔΥ Φθιώτιδας τους διαχωρίζει?

    ΑπάντησηΔιαγραφή