Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

"Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα"...Τροποποίηση της αριθμ. 3.24641/οικ.3.1574 (ΦΕΚ-2091 Β) Κοινής Απόφασης Υπουργών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:............................................................................. αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 3.24641/Οικ. 3.1574 (ΦΕΚ 2091/Β) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εσωτερικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας -Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διοικητικής Μεταρρύθμι­σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ως ακολούθως:Στην παρ. 7.8 του άρθρου 7 της με αριθμό 3.24641/ Οικ.3.1574/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2091/ Β΄/27-08-2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

Οι υποδειχθέντες άνεργοι, που δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη των επιβλεπόντων φορέων, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα, βάσει της αίτησης τους, ή άλλης επιλογής τους καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα φορέα.

Με την ίδια, ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε επιβλέποντες φορείς, μετά την κατάρ­τιση του οριστικού πίνακα κατάταξης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ Κ.Υ.Α ΑΠΟ ΕΔΩ: Κ.Υ.Α. 4.3319/ΟΙΚ.3.143/14 (ΦΕΚ-392 Β/19-2-14)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου