Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Διαδικασία υλοποίησης ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο
ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλ−
λουν από τις 26/02/2014 μέχρι τις 12/03/2014, αυτοπρο−
σώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο
Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαί−
δευσης, Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. και Σχολών Ξεναγών, Λ. Αμαλίας
12, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογη−
τικά της παραγράφου 7 της παρούσας, σε επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου