Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΖΕΠ από Σχολικούς Ψυχολόγους και Επιστημονικούς ΣυνεργάτεςΟ Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κος Αθανάσιος Κυριαζής υπέγραψε σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 εγκύκλιο με θέμα την επιστημονική υποστήριξη της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Άξονας Προτεραιότητας 2» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ για την οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις έργου με οκτώ (8) Σχολικούς Ψυχολόγους και εννέα (9) Επιστημονικούς Συνεργάτες.
Στην εγύκλιο περιγράφονται οι τομείς απασχόλησης  των Σχολικών Ψυχολόγων και των Επιστημονικών Συνεργατών, καθώς και το αντικείμενό τους κατά περίπτωση

Το αντικείμενο των Σχολικών Ψυχολόγων είναι το εξής:
1. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μέχρι 30 δειγματικών παρεμβάσεων, 10ωρης διάρκειας η κάθε μία,σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή τμήματος ή/και ομάδας μαθητών παρουσία και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, σε θέματα κοινωνικο-συναισθηματικής αγωγής, μαθησιακής υποστήριξης, διαχείρισης κρίσεων και διαπροσωπικών προβλημάτων σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης και αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που ανακύπτουν στις σχολικές μονάδες ΖΕΠ που θα τους ανατεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το ανωτέρω έργο αναλύεται σε επί μέρους παραδοτέα και κάθε παραδοτέο περιλαμβάνει:.
α. Σχεδιασμό των δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής παρέμβασης(στόχοι, δομή και περιεχόμενο παρέμβασης, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς).

β. Αναφορά εφαρμογής δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων παρέμβασης (Πορεία υλοποίησης:
αναλυτική περιγραφή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, χρόνος υλοποίησης του κάθε
βήματος, συμμετέχοντες, ρόλος του καθενός, τρόπος εφαρμογής σε περίπτωση διαφοροποίησης, χώρος υλοποίησης)
γ. Αξιολόγηση των δειγματικών δράσεων/προγραμμάτων παρέμβασης (προβλήματα, δυσκολίες και
εναλλακτικές προτάσεις για την καλύτερη υλοποίηση των δράσεων/παρεμβάσεων, κοινωνική εγκυρότητα της δράσης/παρέμβασης).

2.Η παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή/και γονέων συνολικής διάρκειας μέχρι 90 ωρών, καθ ́όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
3. Η παροχή υπηρεσιών καθοδηγητικής και συμβουλευτικής εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων συνολικής διάρκειας 160 ωρών

4. Η διοργάνωση και η συμμετοχή σε 30 συναντήσεις εποπτείας και παιδαγωγικής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών έκαστη, σε κάθε ένα ή περισσότερα σχολεία ΖΕΠ
αρμοδιότητάς τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.


Βασίλης Βούγιας
25/2/2014

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου