Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)...ΤΟ Φ.Ε.Κ


"...Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κα−
τάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως
ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15)
ημερών
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή
προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για
τη μετάταξη του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης
των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν
περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Μητρώο..."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ
ΦΕΚ B 479 - 26.02.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.02.2014 Σελίδες 40 (6057 - 6096)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου