Τρίτη 27 Μαΐου 2014

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»...ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ


Τροποποίηση της υπ’αρ. 6374/24-09-2010 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 6986/19-04-2011, 15681/08-09-2011, 9664/31-10-2012 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’αρ. 3336/19-03-2013 και τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 14363/16-12-2013 έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από το Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση υλοποίησης Πράξης», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τροποποίηση της υπ’αρ. 6370/24-09-2010 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 6984/19-04-2011, 15678/08-09-2011, 9662/31-10-2012, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’αρ. 3332/19-03-2013 και τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 14361/16-12-2013 έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από το Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση υλοποίησης Πράξης», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 Τροποποίηση της υπ’αρ. 6372/24-09-2010 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 6965/19-04-2011, 15679/08-09-2011, 9663/31-10-2012 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την υπ’αρ. 3334/19-03-2013 και τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 14362/16-12-2013 έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από το Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση, Διοίκηση, Εφαρμογή και Παρακολούθηση υλοποίησης Πράξης», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου