Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Έγκριση υλοποίησης: «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»


Έγκριση υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (αυτεπιστασία) από τον Τελικό Δικαιούχο του Υποέργου 1 με τίτλο «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 520704 και τίτλο «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ1» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου