Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.: "Πλήθος Τμημάτων για τον ορισμό των Υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ."
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 27-10-2016
 Αρ. Πρωτ.: 071
ΠΡΟΣ :
κ. Γιώργο Μουστάκα
Διευθυντή Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΚΟΙΝ:
– Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
– Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
– ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.
– Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Πλήθος Τμημάτων για τον ορισμό των Υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ.
Σχετ.: α) Το με αριθ. πρωτ. Φ8/173856/Δ4/18 -10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
β) Το με αριθ. πρωτ. Φ8/173856/Δ4/18 -10-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
( ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ στις 19/10/2016 )

Κύριε  Διευθυντά,
σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας σημειώνουμε ότι:
·                    Η φετινή σχολική χρονιά είναι μια δύσκολη και μεταβατική περίοδος για τα ΕΠΑ.Λ., όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός ‘ολιγομελών’ τμημάτων.
·                    Τα ΕΠΑ.Λ., τα τελευταία χρόνια, έχουν επιφορτισθεί με μεγάλο, πολύ χρονοβόρο και ιδιαίτερα επίπονο διοικητικό έργο, χωρίς να διαθέτουν τα περισσότερα γραμματειακή υποστήριξη, επιστάτη, ή άλλου είδους πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες υποβοηθητικές στο έργο της διεύθυνσής των.
·                    Ο φόρτος εργασίας και οι ανάγκες του σχολείου αφορούν στα λειτουργούντα  τμήματα.
·                    Για λόγους ισονομίας, ίδιων δυνατοτήτων, κοινής και δίκαιης αντιμετώπισης του θέματος σε όλα τα σχολεία, είναι κρίσιμος και καθοριστικός ο συνολικός αριθμός των μαθητών των ‘ολιγομελών’ τμημάτων.
·                    Για καθαρά συγκυριακούς λόγους, σχολικές μονάδες με περισσότερους μαθητές θα έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις λιγότερους Υποδιευθυντές από άλλες με λιγότερους μαθητές.
·                    Παρουσιάζεται το φαινόμενο, οριακά σε ορισμένα σχολεία, να ¨χάνεται¨ Υποδιευθυντής.
·                    Τα όσα ορίζονται στο τέλος της περ. (α), εδ. 1, παρ. 13, άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), ήτοι: «(…) Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.», δεν συνδέονται με το άρθρο 11, παρ. 7, του ιδίου νόμου, που αφορά τον ορισμό του πλήθους των Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
·                    Ο νόμος 1566/1985  δε διαχωρίζει μεταξύ των τύπων σχολείων ή τμημάτων (π.χ. γενικής παιδείας, τομέα, ειδικότητας, κατεύθυνσης, ένταξης, κτλ) όσον αφορά τον ορισμό του πλήθους των Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες.
Ζητούμε,
την εφαρμογή του άρθρου 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-9-1985), με την πολύ σωστή και θετική διευκρίνισή σας (είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ.) χωρίς όμως την παρατήρηση (τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές), διότι οι διατάξεις των δύο άρθρων είναι ανεξάρτητες, δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο νόμο και αποτελεί αυθαίρετη ερμηνεία του.
Για τον ορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών στα ΕΠΑ.Λ. να λαμβάνονται υπόψη όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α’ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης, αλλά να δίνεται και η δυνατότητα στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά, ποιοτικά αλλά και λειτουργικά κριτήρια, να προκηρύττουν η να διατηρούν το πλήθος των υποδιευθυντών.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου