Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

"Τα λιγότερα προβλήματα κάλυψης κενών των τελευταίων ετών για την Πελοπόννησο"...Απάντηση του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή


Τα λιγότερα προβλήματα κάλυψης κενών των τελευταίων ετών για την Πελοπόννησο

Kατά την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου αντιμετώπισαν τα λιγότερα προβλήματα κάλυψης κενών των τελευταίων ετών, όπως επισημαίνεται στο αριθμ. πρωτ. 9313/5-10-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.        
Αυτό αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης σε γραπτή του απάντηση στη Βουλή σε επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων, την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Μωραΐτης σχετικά με τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό.
Ο Υπουργός παραθέτει και αριθμητικά στοιχεία για τις προσλήψεις στην περιοχή της Αρκαδίας, ενώ τονίζει ότι το ΥΠΠΕΘ μεριμνά αφενός για τη στελέχωση όλων των Σχολικών Μονάδων με το προβλεπόμενο εκ της κείμενης νομοθεσίας αναλογούν εκπαιδευτικό προσωπικό κατά κλάδο και ειδικότητα, αφετέρου αποδίδει ιδιαίτερη φροντίδα στη στελέχωση απομακρυσμένων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες που διαμένουν στην ελληνική επαρχία και αποτελούν ζωντανά κύτταρα δημιουργίας και αναμονής της οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων το μοναδικό σχετικά πολυδύναμο δημοτικό σχολείο του Δήμου Γορτυνίας, και γι’ αυτό τον λόγο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, αν και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι περιορισμένα, διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό Δασκάλων ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ως 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των φοιτούντων μαθητών του υπολείπεται αρκετά κατά την κείμενη νομοθεσία.
Αναλυτικά η απάντηση του Νίκου Φίλη:
Απαντώντας στην Αναφορά με αριθμό 3138/29-09-2016 και σε επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων, την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Μωραΐτης σχετικά με τα κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
       Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αφορά στην κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και τα οποία δεν δύναται να προβλεφθούν. Το ΥΠΠΕΘ προβαίνει σε πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αν δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη, των λειτουργικών αυτών κενών, με την τοποθέτηση μονίμων, αποσπασμένων από άλλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή με την διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή με την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της ίδιας σχολικής μονάδας. Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται σε λειτουργικά κενά που καταχωρίζονται από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οποτεδήποτε αυτά προκύπτουν, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προς τούτο πιστώσεων από το αρμόδιο όργανο.
       Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 και μέχρι τις 26/10 πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας ως ακολούθως:
Κλάδος Εκπαιδευτικοί
ΠΕ70-Δασκάλων 52
ΠΕ60-Νηπιαγωγών 23
ΠΕ70-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) 20
ΠΕ60-Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) 2
ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας 4
ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας 3
ΠΕ08-Θεατρικών Σπουδών 5
ΠΕ16.01-Μουσικής 3
ΠΕ19/20-Πληροφορικής 5
ΠΕ32-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 6
Σύνολο 123
       Ειδικότερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο υπ’ αριθμ. πρωτ. 9313/5-10-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, το Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων ανήκει οργανικά στην κατηγορία των εξαθέσιων (6/θ) δημοτικών σχολείων κατόπιν συγχώνευσής του με το Δημοτικό Σχολείο Περδικονερίου, αλλά από το σχολικό έτος 2015-2016 κ.ε. λειτουργεί ως πενταθέσιο (5/θέσιο) δημοτικό σχολείο λόγω περιορισμένου συνολικού αριθμού φοιτούντων μαθητών.
         Κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σύμφωνα με τον πίνακα εγγραφέντων μαθητών και με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά είναι καταγεγραμμένα στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων «MySchool» του ΥΠΠΕΘ έχουν εγγραφεί και φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων συνολικά τριάντα έξι (36) μαθητές. Σε περίπτωση πιστής τήρησης της σχετικής νομοθεσίας η συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα θα έπρεπε να λειτουργεί ως τριθέσιο (3/θέσιο) ή τετραθέσιο (4/θέσιο) δημοτικό σχολείο λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια (εναλλασσόμενους κύκλους διδασκαλίας των μαθημάτων) και σε καμία περίπτωση ως πενταθέσιο (5/θέσιο) όπως και λειτουργεί ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
      Την 12η Σεπτεμβρίου 2016 (ημερομηνία Αγιασμού και έναρξης του διδακτικού έτους) όλες οι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Τροπαίων είχαν τον εκπαιδευτικό τους κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων συνολικά δηλαδή έξι (6) εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβανομένης και της Διευθύντριας, ενώ είχε τοποθετηθεί επίσης ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής, μία (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας (με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου) και ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου).
       Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, για το λειτουργικό κενό ενός (1) εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που προέκυψε λόγω έναρξης την 7η Οκτωβρίου 2016 άδειας κυήσεως εκπαιδευτικού, καλύφθηκε με την τοποθέτηση προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού (Ι.Δ.Ο.Χ.) της ίδιας ειδικότητας στις 14-10-2016 κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 169793/Ε1/12-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΧΛ4653ΠΣ-47Σ) ΥΑ πρόσληψης.
     Μετά την παρουσίαση όλων των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν με την αριθμ. 157849/Ε1/26-09-2016 (ΑΔΑ:Ω5Θ44653ΠΣ-ΒΞΧ) Υ.Α. τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας κλάδου ΠΕ 06 προκειμένου να καλύψει το απαιτούμενο διδακτικό ωράριο του συγκεκριμένου μαθήματος.
     Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής κατόπιν της κοινής συνεδρίασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ), κατά την πρόβλεψη του άρθρου 33§5α του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’) διατέθηκε εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας από το όμορο Γυμνάσιο Κοντοβάζαινας και για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου. Το έλλειμμα των οκτώ (8) διδακτικών ωρών Φυσικής Αγωγής καλύπτεται από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70 ειδικότητας Δασκάλων, όπως εξάλλου παρέχεται η δυνατότητα αυτή από την αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1324 Β’) και για να συμπληρωθεί πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο.
     Το ΥΠΠΕΘ μεριμνά αφενός για τη στελέχωση όλων των Σχολικών Μονάδων με το προβλεπόμενο εκ της κείμενης νομοθεσίας αναλογούν εκπαιδευτικό προσωπικό κατά κλάδο και ειδικότητα, αφετέρου αποδίδει ιδιαίτερη φροντίδα στη στελέχωση απομακρυσμένων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να υποστηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες που διαμένουν στην ελληνική επαρχία και αποτελούν ζωντανά κύτταρα δημιουργίας και αναμονής της οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Δημοτικό Σχολείο Τροπαίων το μοναδικό σχετικά πολυδύναμο δημοτικό σχολείο του Δήμου Γορτυνίας, και γι’ αυτό τον λόγο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, αν και τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι περιορισμένα, διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό Δασκάλων ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ως 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των φοιτούντων μαθητών του υπολείπεται αρκετά κατά την κείμενη νομοθεσία.
     Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την έναρξη του τρέχοντος διδακτικού έτους οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου αντιμετώπισαν τα λιγότερα προβλήματα κάλυψης κενών των τελευταίων ετών, όπως επισημαίνεται στο αριθμ. πρωτ. 9313/5-10-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου.        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου