Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

«ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ»


 Απόφαση Ανάθεσης του έργου : «ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11, 12 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020

...Οι βασικές μεταρρυθμίσεις και οι προκλήσεις προς εφαρμογή που θα πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα
σε πρώτη φάση είναι οι εξής:
1. Διαδικασίες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού των δαπανών για την εκπαίδευση.
2. Τρόποι για την αύξηση της παιδαγωγικής αυτονομίας (α) των σχολείων και (β) των πανεπιστήμιων
και άλλων μεταλυκειακών θεσμών. Μελέτη της λειτουργίας και διοίκησης των ΙΤΕ, καθώς και μέτρα
για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
3. Κατάρτιση και ανάπτυξη για αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Επιμόρφωση των στελεχών της
εκπαίδευσης.
4. Ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων.
5. Διασυνδέσεις μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων. Συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
6. Διαδικασίες για την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης.
Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος, μεταξύ άλλων, μέσω του εξορθολογισμού του, θα συζητηθούν ως αναπόσπαστο μέρος της
ανάλυσης ορισμένων από τα παραπάνω σημεία....


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου