Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

Διδασκαλία των μαθημάτων που δεν είναι χαρακτηρισμένα ως «εργαστηριακά» 
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 23-11-2016
 Αρ. Πρωτ.: 075
ΠΡΟΣ :
1.      κ. Κώστα Γαβρόγλου
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2.      κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3.  κ.  Γιώργο Μουστάκα
     Δ/ντή Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης

ΚΟΙΝ:
– Ι.Ε.Π.
– Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
– ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ.
– Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., Εκπαιδευτικούς, MME

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία των μαθημάτων που δεν είναι χαρακτηρισμένα        ως «εργαστηριακά»

Σχετ:  1. Υ.Α. Φ2/88938/Δ4/1-6-2016  (Φ.Ε.Κ. 1567/ τ.Β΄/2-6-2016)
2. Υ.Α. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318/ τ.Β΄/1-7-2015)

Με την Φ2/88938/Δ4/2-6-2016 (Φ.Ε.Κ. 1567/τ.Β΄/2-6-2016)  Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής  Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της  Α ́ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β ́ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α ́ 83)» καθορίζονται τα μαθήματα που διδάσκονται την τρέχουσα σχολική χρονιά στην Α΄ και Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ..
Αρκετά από αυτά τα μαθήματα, όπως:
Για την Α΄ τάξη :
Πληροφορική (2 ώρες) χαρακτηρίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (2 ώρες) και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες) που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Προσανατολισμού.
Αγωγή Υγείας (2 ώρες),Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2 ώρες), Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής (2 ώρες), Αρχές Μηχανολογίας  (2 ώρες),Αρχές Οικονομίας (2 ώρες), Βασικές Αρχές Σύνθεσης  (2 ώρες), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2 ώρες) και Ναυτική Τέχνη (2 ώρες) που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Επιλογής.
Για την Β΄ τάξη :
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα) χαρακτηρίζεται μάθημα Γενικής Παιδείας,
για την διδασκαλία τους  χρησιμοποιούνται οι εργαστηριακοί χώροι των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ή των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) ανεξάρτητα από το αν τα μαθήματα δεν χαρακτηρίζονται ως Εργαστηριακά. Το γεγονός  αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ..
Για την πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος θα αναφέρουμε ως παράδειγμα  το μάθημα Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία που χαρακτηρίζεται ως μάθημα προσανατολισμού και με το Φ3/159811 /Δ4/ 28-9-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α ́ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017» όπου αναφέρεται ότι :
«συστήνεται η χρήση εργαστηρίου πληροφορικής λόγω του ερευνητικού προσανατολισμού που έχει αλλά και των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του αλλά και η συνδρομή των υπευθύνων εργαστηρίου. »
Ακόμα στο Φ8/105357/Δ4/28-06-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17» αναφέρεται ότι :
«Το πρώτο δίωρο διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων ανά εβδομάδα, η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα «Πληροφορική» στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» στο αντίστοιχο εργαστήριο (ανάλογα με το είδος της ερευνητικής εργασίας).
………… Τα προσφερόμενα προς επιλογή μαθήματα αποφασίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων βάσει της εργαστηριακής υποδομής της σχολικής μονάδας (Σ.Ε. ή Ε.Κ.) και του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού που μπορεί να διατεθεί από άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου.
………. 2.3 Στο πλαίσιο των μαθημάτων επιλογής οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν τα αντίστοιχα εργαστήρια των τομέων και οι μαθητές/μαθήτριες να παρακολουθούν εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και τις οδηγίες που εκδίδονται από το Ι.Ε.Π. »
Αντίστοιχες οδηγίες έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το  Ι.Ε.Π. και για τα υπόλοιπα μαθήματα που αναφέρουμε παραπάνω αλλά για την «οικονομία» του κειμένου δεν τις παραθέτουμε .
Το πρόβλημα.
Εφόσον για την διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται οι εργαστηριακοί χώροι των Ε.Κ., ανεξάρτητα από το αν το μάθημα χαρακτηρίζεται εργαστηριακό ή όχι τότε δημιουργείται σύγχυση με το εκπαιδευτικό προσωπικό που χρησιμοποιεί εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό για τον οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ως συνυπεύθυνος.
Επιπλέον τίθεται θέμα ασφάλειας του εξοπλισμού και κατανομής ευθυνών σε περίπτωση φθορών ή καταστροφών αλλά και επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης. Συνακόλουθα παρόμοιο θέμα γεννάται και ως προς την ευθύνη της εποπτείας και γενικότερα της συμπεριφοράς των μαθητών.
Ακόμα όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ανά σχολική μονάδα, η οποία ως γνωστό εξαρτάται από των αριθμό των μαθητών που φιλοξενεί, αν δεν έχει διατεθεί το μάθημα και οι εκπαιδευτικοί στα Ε.Κ. οι μαθητές της Α΄ Τάξης δεν προσμετρώνται στο σύνολο αφού δεν διδάσκονται άλλο εργαστηριακό μάθημα.
Επιπρόσθετα βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (Υ.Α. 96004/Δ4/17-6-2015 / Φ.Ε.Κ. 1318 τ.Β΄/1-7-2015) δεν είναι δυνατό σε πολλές περιπτώσεις, να ορισθούν υπεύθυνοι εργαστηριών ή να συγκροτηθούν τομείς εργαστηρίων ή να ορισθούν υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων.
Πρόταση επίλυσης.
Τα παραπάνω μαθήματα να χαρακτηρίζονται είτε ως αμιγώς εργαστηριακά, είτε ως μικτά, με επιμερισμό των ωρών Θεωρίας και Εργαστηριακών ασκήσεων.
Με αυτή τη λύση οι ώρες του μαθήματος θα προσμετρώνται στον καθορισμό των εργαστηριακών χώρων (εργαστήρια κατεύθυνσης) , αφού κάθε νέος εργαστηριακός χώρος εγκρίνεται αν έχει συμπληρωθεί πλήρως το εβδομαδιαίο ωράριο των υφισταμένων (35 ώρες). Αν για παράδειγμα η λειτουργία ενός εργαστηρίου πληροφορικής σε κάποιο Εργαστηριακό Κέντρο ή Σχολικό Εργαστήριο τείνει στις 35 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, τότε δεν μπορεί να δημιουργηθεί νέο εργαστήριο για να υποδεχθεί και μαθήματα προσανατολισμού ή επιλογής, με συνέπεια να μην υπάρχει σχετική ευελιξία στη συγκρότηση του προγράμματος και τελικά εξ’ ανάγκης κάποια μαθήματα με εργαστηριακό προσανατολισμό να διδάσκονται «κουτσουρεμένα» σε απλή αίθουσα διδασκαλίας.
Ακόμα τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικοί που τα διδάσκουν εύλογο είναι να διατίθενται από τα ΕΠΑ.Λ. στα Ε.Κ. μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool. Τεχνικά μπορεί να καταστεί εφικτό άμεσα και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της μη εμφάνισης των μαθημάτων αυτών στα Ε.Κ. παρόλο που τα ΕΠΑ.Λ. έχουν διαθέσει το μάθημα στο αντίστοιχο Ε.Κ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.


Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου