Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Ε.Α.Ε., ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π.
Λάβαμε από συναδέλφους Ε.Ε.Π. προς δημοσίευση την παρακάτω αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη, η οποία όπως σημειώνουν οι συνάδελφοι, αφορά στην αδικία μοριοδότησης των μεταπτυχιακών στην ΕΑΕ που προέκυψε φέτος, με την σημείωση πως όποιος/α ενδιαφέρεται να συμμετάσχει μπορεί  να στείλει τα στοιχεία του στα παρακάτω τρία mail:popiliaskou@yahoo.gr

 Η ΑΝΑΦΟΡΑ Στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ εκτός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παρέχουν τις υπηρεσίες τους και ειδικότητες όπως το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(εφεξής Ε.Ε.Π.) ανήκουν συνάδελφοι αναπληρωτές κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικοί νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές κ.α. για τους οποίους εκδίδεται διαφορετική από τους εκπαιδευτικούς πρόσκληση υποψηφίων από το Υπουργείο Παιδείας. Έως το σχολικό έτος 2014-2015 την μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών έκαναν τα εκάστοτε ΠΥΣΕΕΠ των 13 Π.Δ.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε προσκλήσεις που εκδίδονταν από το Υπουργείο π.χ. αρ.πρωτ. 126653/Δ3, 06-08-15, και ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ. Η μοριοδότηση σύμφωνα με τις προσκλήσεις ήταν (για τους κλάδους πλην των Ψυχολόγων, ΠΕ 23):
α. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στην ΕΑΕ έξι (6) μονάδες.
β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.
γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στην ΕΑΕ τέσσερις (4) μονάδες. 
δ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην ΕΑΕ δύο (2) μονάδες.
 Το υπουργείο θέλοντας να θεσπίσεικριτήρια για την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για το σύνολο των εργαζομένων (εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π.) στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ανέθεσε στο Ι.Ε.Π. την παραπάνω αρμοδιότητα. Το Ι.Ε.Π. με την απόφαση του με αρ.πρωτ. 1482/11-03-16 και απόσπασμα πρακτικού 8/10-03-16 (ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ_ΤΟΦ) καθιέρωσε κάποια κριτήρια για την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με την ειδική εκπαίδευση και στην απόφαση συμπεριλαμβανόταν η παρακάτω παράγραφος:
 Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων, «Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.».
Στις 19-07-16, εκδόθηκε η πρόσκληση υποψιών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. (118640/Δ3) όπως κάθε χρόνο στην οποία συμπεριλαμβανόταν η παρακάτω παράγραφος:
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την Περιφ. Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε.όλοιοι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους υποψηφίους προκειμένου να μοριοδοτηθούν(συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και στην περίπτωση που τους είχε αποδοθεί συνάφεια θετική ή αρνητική κατά το παρελθόν. Η αποστολή αυτών θα γίνει σε ηλεκτρονική μορφή για εξέταση συνάφειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη διεύθυνση: synafeia@iep.edu.gr,

Επίσης η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών άλλαξε στην πρόσκληση και θα γινόταν σύμφωνα με την εγκύκλιο-πρόσκληση:
α. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) μονάδες.
β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια  στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.
γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης (4) μονάδες.
δ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια  στην ΕΑΕ δύο (2) μονάδες.
Για τον κλάδο ΠΕ 23- Ψυχολόγων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
Ειδικά για τους υποψήφιους του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου τους και σε εφαρμογή της με αριθμ. 458/2011 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ. Τμήμα Γ΄ και της 3353/2015 Απόφαση του ΣτΕ , συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες Α και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνακας Β», στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο στη Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία. Για την πρόσληψη των αναπληρωτών του κλάδου προηγούνται οι υποψήφιοι του «Κύριου πίνακα Α» και ακολουθούν οι υποψήφιοι του «Επικουρικoύ πίνακα Β». Αναλυτικότερα ως εξής:
Α 1. Ακαδημαϊκά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων κλάδου ΠΕ 23, στον «Κύριο Πίνακα Α»
α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Σχολική Ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.
γ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στη Σχολική Ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.
δ. Είναι κάτοχοι έτερου διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στην Ε.Α.Ε. έξι (6) μονάδες.
ε. Είναι κάτοχοι έτερου μεταπτυχιακού διπλώματος, με συνάφεια στην Ε.Α.Ε. δύο(2) μονάδες.

Α2. Ακαδημαϊκά κριτήρια για την κατάταξη των υποψηφίων κλάδου ΠΕ 23, στον «Επικουρικό Πίνακα Β»
α. Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στον κλάδο τους, με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης έξι (6) μονάδες.
γ. Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνάφεια στην ΕΑΕ τρεις (3) μονάδες.
δ. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο τους με συνάφεια στο αντικείμενο απασχόλησης τέσσερις (4) μονάδες.
ε. Είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών με συνάφεια στην ΕΑΕ, δύο (2) μονάδες.
Και δόθηκε η δυνατότητα ενστάσεων τις οποίες αξιολόγησε ο ΑΣΕΠ χωρίς κάποια διαφορά στην μοριοδότηση. Μάλιστα μετά από επικοινωνία συναδέλφων με τον ΑΣΕΠ πληροφορήθηκαν ότι δεν ασχολήθηκε ο ΑΣΕΠ επί της ουσίας άλλα με το εάν η μοριοδότηση έγινε από κοινού σε όλες τις Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την λίστα που τους απέστειλε το Ι.Ε.Π. για την μοριοδότηση των μεταπτυχιακών.
Δηλαδή οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του Ε.Ε.Π. κρίθηκαν και μοριοδοτήθηκαν από το Ι.Ε.Π. εκ νέου ως προς την συνάφεια τους με την Ειδική Εκπαίδευση ή τη Σχολική Ψυχολογία κάτι το οποίο δεν ίσχυσε για τους εκπαιδευτικούς με ανάλογα μεταπτυχιακά και διδακτορικά εφόσον ίσχυσε η απόφαση περί μη αναδρομικής ισχύς των κριτηρίων όπως συμπεριλαμβανόταν στην απόφαση αρ. πρωτ. 1482/11-03-16 και απόσπασμα πρακτικού 8/10-03-16 (ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ_ΤΟΦ) του Ι.Ε.Π. Δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ίσχυσε η εγκύκλιος του ΙΕΠ, η οποία όριζε ότι «δεν θίγονται μεταπτυχιακοί τίτλοι που έχουν ήδη κριθεί», αφού δεν έστειλαν τα μεταπτυχιακά τους στο ΙΕΠ ενώ για τα μέλη του ΕΕΠ καταστρατηγήθηκε η συγκεκριμένη εγκύκλιος, αφού μεταπτυχιακά τα οποία είχαν ήδη κριθεί εστάλησαν για περαιτέρω αξιολόγηση στο ΙΕΠ.
Επίσης, το Ι.Ε.Π. μοριοδότησε τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών του Ε.Ε.Π. και ως προς το αντικείμενο απασχόλησης χωρίς κάποια συγκεκριμένα και δημοσιοποιημένα κριτήρια με αποτέλεσμα τίτλοι σπουδών που έπαιρναν 4 μόρια από τα εκάστοτε ΠΥΣΕΕΠ τα τελευταία χρόνια να πάρουν 2 μόρια μετά την κρίση του Ι.ΕΠ. ή ακόμη και κανένα μόριο με αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμό συναδέλφων που είχαν επενδύσει χρόνο, χρήματα και κόπο για την απόκτηση τους. Ακόμη έχει προκύψει το γεγονός ίδιοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών να μοριοδοτούνται σε εκπαιδευτικούς και να μην μοριοδοτούνται στο Ε.Ε.Π. Επιπλέον, μεταπτυχιακά άσχετα με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση μοριοδοτήθηκαν με 4 μόρια και μεταπτυχιακά σχετικά με την ειδική αγωγή με 2 μόρια. Τέλος, χωρίς, όπως προαναφέρθηκε συγκεκριμένα κριτήρια, έκρινε και τους μεταπτυχιακούς τίτλους με συνάφεια στη Σχολική Ψυχολογία με αποτέλεσμα πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακών, τα οποία επί σειρά ετών είχαν κριθεί συναφή με τη Σχολική Ψυχολογία, να βρεθούν στον Επικουρικό πίνακα ενώ μέχρι τώρα βρίσκονταν στον Κύριο πίνακα.
Για όλα τα παραπάνω διεκδικούμε και ζητάμε από τον συνήγορο του πολίτη την νομική συμπαράσταση του εάν αυτή μπορεί να επιτευχθεί για την ίση μεταχείριση του Ε.Ε.Π. και τη μη αναδρομική ισχύ οποιονδήποτε κριτηρίων στους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, άρα και μοριοδότησης τους από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και του Ι.Ε.Π. εφόσον επηρεάζεται ο προγραμματισμός και υπάρχει αιφνιδιασμός των εργαζομένων, οι οποίοι όταν αποφάσισαν να επενδύσουν κόπο, χρήματα και χρόνο για τις σπουδές τους δεν ίσχυαν παρόμοια κριτήρια στις εγκυκλίους – προσκλήσεις.
Τέλος το Ι.Ε.Π και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να απαντήσουν για ποιο λόγο υπάρχει αντίφαση στις ανακοινώσεις του περί αναδρομικής ισχύς των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και με ποια κριτήρια ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά μεταξύ Ε.Ε.Π. και εκπαιδευτικών.
Οι υπογράφοντες αναπληρωτές Ε.Ε.Π.
(Υπογραφές)
1) ΑΓΝΗ ΤΣΙΑΝΕΛΗ, Π.Ε.30 
6974795502, agnes_tsianeli@yahoo.gr  
μεταπτυχιακο
tor vergata di Roma, Εducation and disability. Le dinamche emotivo-affettive ed educazione

2)ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΝΙΤΣΙΑΝΟΥ, Π.Ε.30
6945308373, irinivoni@gmail.com
μεταπτυχιακο tor vergata di Roma, Le dinamche emotivo-affettive ed educazione

3) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ, Π.Ε.30
6932836675, evitsilivigou@gmail.com
μεταπτυχιακο Πανεπιστημιο Λευκωσίας Κύπρου , Σπουδές στις επιστήμες της Αγωγής, κατευθυνση Ειδική Αγωγή 

4)ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΙΑΣΚΟΥ, Π.Ε.30
6973383997, popiliaskou@yahoo.gr
μεταπτυχιακο tor vergata di Roma, Le dinamche emotivo-affettive ed educazione

5)ΜΗΤΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Π.Ε.30
Μεταπτυχιακό ROMA TRE, Metodologia e Didattica Speciale per l’Integrazione degli allievi con disabilità

6) ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΕ.23
6974305296, vasso_thom@yahoo.com
Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Francois Rabelais-Tours, Γαλλία, Ψυχολογία της Παιδικής Ηλικίας, της Εφηβείας και της Εκπαίδευσης   
  
7)ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Π.Ε.30
Μεταπτυχιακό tor vergata di Roma, Le dinamche emotivo-affettive ed educazione

8)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΧΗ,
6972247313, cpachi96@gmail.com
MA in special and inclusive Education, NTN

9)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ,
6945937861, giot.frag@gmail.com
Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής και Ειδική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

3 σχόλια:

 1. 10)ΕΛΕΝΗ ΧΑΛΜΑΝΤΖΗ,
  6948934764,elenihal@hotmail.com
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, TOR VERGATA di ROMA, Le Dinamiche emotivo-affettive ed Educazione

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 11) ΘΑΝΑΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, ΠΕ23
  6975551576, thanasaemma@yahoo.gr
  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, TOR VERGATA di ROMA, Le Dinamiche emotivo-affettive ed Educazione

  ΑπάντησηΔιαγραφή