Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Παρατηρήσεις – προτάσεις σχετικά με το ΦΕΚ 19-6-2017 αριθμ.100371Δ3 , για την καλύτερη λειτουργία ολοήμερου ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου
Προς

Διευθυντή Ειδικής Αγωγής , κ.Κασσιανό


Κοιν.

1.       ΠΟΣΕEΠΕΑ

2.       Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ

3.       ΣΕΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Παρατηρήσεις – προτάσεις  σχετικά με το ΦΕΚ 19-6-2017 αριθμ.100371Δ3 , για την καλύτερη λειτουργία ολοήμερου ειδικού δημοτικού και ειδικού νηπιαγωγείου.


Στο άρθρο 2  : Σύνταξη ωρολογίου  προγράμματος

3. Το Ε.Ω.Π.Δ. των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων. Για τη σύνταξη του Ε.Ω.Π.Δ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται αιτιολογημένα:

γ) Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς και των ωρών διδασκαλίας αυτών, καθώς και οι ώρες υποστηρικτικού έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

5. Για όλους τους μαθητές σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.). Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση της υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους μαθητές. Για την σύνταξη των Ε.Π.Ε. των μαθητών λαμβάνονται υπόψη: α) οι γνωματεύσεις και οι εισηγήσεις των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., β) οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π., γ) τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών

6. Για όλους τους μαθητές τηρούνται  Ατομικοί Φάκελοι, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους μαθητές. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. καταχωρούν τις εκθέσεις αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους (εκπαιδευτικούς, ψυχοπαιδαγωγικούς, κοινωνικούς, κ.α.) στόχους που τέθηκαν κατά τη σύνταξη των Ε.Π.Ε., την αποτίμηση των αποτελεσμάτων επίτευξης των καθορισμένων στόχων καθώς και τις προτάσεις τους. Ακόμα, οι Ατομικοί Φάκελοι περιλαμβάνουν τα Ε.Π.Ε. των μαθητών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας ή αξιολόγησης, γνωματεύσεις, και άλλα στοιχεία και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του Διευθυντή ή Προϊσταμένου του σχολείου, ενώ σε αυτούς έχουν πρόσβαση οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους μαθητές, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τον κώδικα δεοντολογίας και τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το συμπέρασμα είναι :

1.       ότι ενώ ανήκουμε ισότιμα στον Σύλλογο Διδασκόντων  (Άρθρο 48 Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλογο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού». )

2.       Συμμετέχουμε τόσο στην  σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος ,  όσο και στις ώρες  υποστηρικτικού έργου του EE Π και ΕΒΠ(σύμφωνα με το συγκεκριμένο ΦΕΚ)

3.       Καταθέτουμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα στον σχολικό σύμβουλο

4.       Συμμετέχουμε στις εκπαιδευτικές συναντήσεις  για την υλοποίηση , σχεδιασμό , εξέλιξη του Εξατομικευμένου Προγράμματος  Εκπαίδευσης  του μαθητή ,τον οποίο  υποστηρίζουμε(σύμφωνα με το συγκεκριμένο ΦΕΚ)

5.       Συμμετέχουμε και οργανώνουμε  εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

6.       Καταθέτουμε  αξιολογήσεις , μακροχρόνιους και βραχυχρόνιους στόχους  σε θέματα που αφορούν τις  αρμοδιότητες μας ,προτείνουμε τρόπους παρέμβασης τόσο στους συναδέλφους όσο και στους γονείς σε θέματα αρμοδιότητας  μας.

7.     Ενώ  μια από τις περιοχές παρέμβασης του Ε.Π.Ε  του μαθητή  είναι και οι δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης ,  η οποία υποστηρίζεται και από το ΕΒΠ  ( Ν.3966/2011«1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ.

8.       Και ενώ σύμφωνα  με  τον ν.3966/2011 το ΕΒΠ  ασκεί βοηθητικό εκπαιδευτικό έργο KAI OΧΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ  και σύμφωνα με το παρόν ΦΕΚ υποστηρίζουμε τον μαθητή .Παρόλα αυτά  στο ΦΕΚ  για την λειτουργία  των ειδικών  ολοήμερων σχολείων , στο άρθρο 2 παράγραφο 6 , το ΕΒΠ και μόνο το ΕΒΠ αποκλείεται από την κατάθεση αξιολογήσεων  για τον ατομικό φάκελο του μαθητή  και  από την πρόσβαση σε αυτούς , λέγοντας ότι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση είναι οι εκπαιδευτικοί  και οι ΕΕΠ που υποστηρίζουν τον μαθητή , ξεχνώντας προφανώς ότι στην παράγραφο 5 μας εντάσσει μέσα στις ειδικότητες οι οποίες υποστηρίζουν τον μαθητή.

Με αυτόν τον τρόπο  :

1.       ενισχύεται η  άνιση μεταχείριση

2.       ο διαχωρισμός εργαζομένων μέσα στην ίδια σχολική κοινότητα

3.       Ο ατομικός φάκελος του μαθητή θα είναι ελλιπής

4.       Και η εικόνα του μαθητή που θα έχει το ΕΒΠ θα είναι επίσης ελλιπής , βάζοντας σε κίνδυνο την σωματική του ακεραιότητα (μη γνωρίζοντας τυχόν προβλήματα υγείας , ιδιαιτερότητες , επιθετικότητας , παρεμβατικότητας ) και   υποστηρίζοντας τον σε λάθος τομείς  σύμφωνα με τις ανάγκες του και τις  αδυναμίες του.

Παρακαλούμε να διορθωθεί άμεσα  αυτή η  παράληψη  η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τον  δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα  και να σταματήσει ο αποκλεισμός και η  συνεχής υποβάθμιση του έργου και του ρόλου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.Αρβανίτη Τριανταφυλλιά

Εκπρόσωπος ΕΒΠ, ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

                                                                                                                                           21/6/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου