Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής

 
Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 1/21-08-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. πρωτ. 4726/20-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και έξι (06) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.»


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων είναι 04/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου