Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών...Το Φ.Ε.Κ.

 4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσω-
πικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ),
γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλά-
δων του ΥΠΠΕΟ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων
υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών


ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.
ΦΕΚ B 2985 - 30.08.2017
Ημερομηνία κυκλοφορίας 30.08.2017 Σελίδες 8 (34355 - 34362)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου