Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Η ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Β.Π.ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επέχουσα θέση Παρέμβασης στο υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/οικ. 7282/02.03.2017 (ΑΔΑ ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ) Αίτημα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί Αξιολόγησης και εξορθολογισμού των κλάδων Δημοσίου τομέα.
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΤου Συλλόγου με την επωνυμία : « ΣΕΕΠΕΑ Αττικής», νόμιμα εκπροσωπουμένου από την Πρόεδρό του κ. Γεωργία Μπουλμέτη, με έδρα στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 59).
Ζητήθηκε η διερεύνηση ύπαρξης νόμιμου ερείσματος στην πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ως εν γένει Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και δη, βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και, ως εκ τούτου, στην υιοθέτηση του εν λόγω Προσωπικού από όλους τους φορείς του Δημοσίου ως τέτοιου, στα πλαίσια του κοινού «κλαδολογίου» που επιδιώκεται από το ως άνω Αίτημα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ
Τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τα πραγματικά περιστατικά και τις σχετικές Οδηγίες της Διοίκησης και , συγκεκριμένα :
1ον) (i) Με το αρ. 35 παρ. 2 ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 3 παρ. 4 ν. 2817/2000, προσδιορίζονται οι κλάδοι που εμπίπτουν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου σε αυτούς και σαφώς διακεκριμένου από τους υπολοίπους εκείνου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Επίσης, γίνεται ρητός και σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Εκπαιδευτικού και του Διοικητικού Προσωπικού των Ειδικών Εκπαιδευτικών Μονάδων.
(ii) Με την παρ. 5 (β) εδ. 2, αρ. 56 ν. 3966/2011 δίνεται ουσιαστικά αυθεντική ερμηνεία του αρ. 18 ν. 3699/2008, όπου ορίζονται τα εν γένει καθήκοντα του Ε.Β.Π., προσδιορίζοντας αυτά ρητώς ως «εκπαιδευτικά» και, περαιτέρω, ως διάταξη αναγκαστικού   δικαίου,   κατατάσσει   μισθολογικά   το   Ε.Β.Π.   στο  «εκπαιδευτικό
Προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις».
Άλλωστε, ήδη από το 1992 με το αρ. 33 του ν. 2009/1992, το Ειδικό Προσωπικό του αρ. 35 ν. 1566/1985, στο οποίο έχει ενταχθεί από το 2000 (ν. 2817/2000) και το Ε.Β.Π., εκλαμβάνεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, δικαιούμενο των πάσης φύσεως παροχών και αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προσέτι δε, με το υπ’ αρ. πρωτ. 2/9575/0022/24.09.2004 έγγραφό του (βλ. συνημ. 1), το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκλαμβάνει το Ε.Β.Π. ως ανήκον στην κατηγορία των Εκπαιδευτικών και, συνεπώς, ως έχον την αντίστοιχη μισθολογική αντιμετώπιση. 2ον) Από το ισχύον «Καθηκοντολόγιο» που διέπει το Ε.Β.Π. (υπ’ αρ. 27922/Γ6/08.03.2007 / ΦΕΚ 449/Β/03.04.2007) Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) σαφώς συνάγεται ο άκρως παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Υπηρεσιών που προσφέρει το εν λόγω Προσωπικό, χωρίς την ύπαρξη του οποίου η λειτουργία και ο σκοπός των Μονάδων/Σχολείων Ειδικής Αγωγής θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν, καθ’ ότι : «…. 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. 3. Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία, χωρίς να τους συνοδεύουν στα δρομολόγια, και συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες. 4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητές του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης. 5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, ενημερώνοντάς τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.»
3ον) Από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που αντιστοιχεί στους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για την πρόσληψη Ε.Β.Π. και ιδιαίτερα στους τίτλους σπουδών επιπέδου Ι.Ε.Κ., γίνεται απόλυτα ευκρινής ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του εν λόγω κλάδου (Ε.Β.Π.), καθ’ ότι αφενός το πλήθος και το είδος των μαθημάτων (βλ. συνημ.
2)    καλύπτουν όλες τις μορφές και τους τρόπους εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής, αφετέρου τα εργαστηριακά μαθήματα δίνουν στο εν λόγω Προσωπικό την εμπειρία αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών.
Άλλωστε, αν το εν λόγω Προσωπικό (Ε.Β.Π.) δεν είχε τις εκπαιδευτικές γνώσεις αντιμετώπισης θεμάτων Ειδικής Αγωγής, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα η συνεργασία αυτού, προσδιορισθείσα στο ως άνω Καθηκοντολόγιο, με το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.
4ον) Σημαντικότερο, όμως, όλων των ανωτέρω, που καθιστά όχι μόνον νόμιμη και βάσιμη, αλλά επιβεβλημένη, την αντιμετώπιση του Ε.Β.Π. από όλους τους φορείς του Δημοσίου τομέα ως Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είναι το γεγονός ότι: «ενώ τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά προσόντα για την πρόσληψη Ε.Β.Π. είναι είτε ισότιμα (ήτοι επιπέδου Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης),  είτε  ανώτερης  εκπαιδευτικής  κατηγορίας   (ήτοι επιπέδου Ι.Ε.Κ.) σε σχέση με εκείνα που ζητούνται για την πρόσληψη όλων των υπολοίπων κλάδων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εντούτοις η αντιμετώπιση του Ε.Β.Π. διαφέρει και μάλιστα με τρόπο που προκαλεί το κοινό αίσθημα Δικαίου σε πάρα πολλούς τομείς, προεξάρχοντος εκείνου της έλλειψης δυνατότητας περαιτέρω επιμόρφωσης, καθώς και εκείνου της μη αναγνώρισης τυχόν επιπλέον ανώτερων τίτλων σπουδών».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα στην εγκύκλιο έτους 2016 για την πρόσληψη Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών σε όλες τις σχολικές μονάδες, πλην εκείνων της Ειδικής Αγωγής, υπάρχουν συνολικά τριάντα τρεις (33) κλάδοι – ειδικότητες (π.χ. Κομμωτικής ΤΕ01.19, Αισθητικής ΤΕ01.20, Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας ΤΕ01.32, Κοπτικής – Ραπτικής ΤΕ01.22, Ψυκτικοί ΤΕ01.04 κ.α.) (βλ. συνημ.  3)  για  την  πρόσληψη  των  οποίων  απαιτείται  τίτλος       Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην, όμως, όλες οι εν λόγω προσλήψεις εκλαμβάνονται ως εμπίπτουσες σε βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
Ιδιαίτερα αισθητή και διακεκριμένη γίνεται η αδικία και άνιση μεταχείριση του Ε.Β.Π. έναντι των μόλις προαναφερθέντων προσλήψεων, στην περίπτωση του κλάδου «Βοηθοί Παιδοκόμοι Βρεφοκόμοι ΤΕ01.30», όπου για την πρόσληψη των οποίων απαιτούνται ακριβώς τα ίδια τυπικά προσόντα που προβλέπονται μεταξύ εκείνων που γίνονται αποδεκτά και για την πρόσληψη Ε.Β.Π.
Με  τη  διαφορά,  όμως,  ότι  οι  μεν  πρώτοι  προσλαμβάνονται  ως Εκπαιδευτικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), το δε ΕΒΠ ως «Προσωπικό Ε.Β.Π. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Η εν λόγω καταφανέστατα άδικη διάκριση επιφέρει πολλές αρνητικές και άδικες επιπτώσεις στην επαγγελματική εξέλιξη του Ε.Β.Π., καθ’ ότι αφενός υπάρχουν ουκ ολίγες περιπτώσεις άρνησης της Διοίκησης για εκτέλεση μετάταξης Ε.Β.Π. σε θέση εκπαιδευτικού κλάδου, παρά την κατοχή εκ μέρους του Ε.Β.Π. του απαραίτητου τυπικού προσόντος κατηγορίας ΠΕ, περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε ανά χείρας μας οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί προς απόδειξη της αλήθειας αυτών, αφετέρου δεν έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε περαιτέρω παιδαγωγική επιμόρφωση (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ).
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ
1)    Η  ένταξη  –  ομαδοποίηση  του  Ε.Β.Π.  στο  Ειδικό  Εκπαιδευτικό Προσωπικό βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), όπως αυτή εκλαμβάνεται για την πρόσληψη Εκπαιδευτικών σε όλες τις υπόλοιπες Ειδικότητες και για όλον τον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, είναι εκ των ων ουκ άνευ.
2)    Η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε κάθε είδους περαιτέρω εκπαιδευτική επιμόρφωση συνιστά επιβεβλημένη υποχρέωση του Κράτους, και δη του φορέα πρόσληψής του, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ερειδόμενη κυρίως στην συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της ισονομίας.
Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Αθανάσιος Κούρεντας
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/08/blog-post_280.html

1 σχόλιο:

  1. κ. Βούγια κρίνετε απαραίτητη αυτή την αναβάθμιση των ΔΕ.Ο1 (Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων) σε ΤΕ; Ελλοχεύει καθόλου ο κίνδυνος να αποκλειστούμε στις επόμενες προσλήψεις οδηγούμενοι στην ΑΝΕΡΓΙΑ καθώς θα ζητηθούν Βρεφονηπιοκόμοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης;

    ΑπάντησηΔιαγραφή