Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.αποφ./6804/11-09-2017 (ΑΔΑ:75ΓΒ4653ΠΣ-Η96), όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 13-09-2017, απόφασης τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018», με κωδικό ΟΠΣ 5009767, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου