Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Σ.Α.Τ.Ε.Α.: ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ


ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΕΠ

Αν και στο δελτίο τύπου του ΙΕΠ (27-10-2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ανακριβείς διαρροές στο διαδίκτυο σχετικά με το έργο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας») δεν κατονομαζόμαστε ως σύλλογος, επειδή ουδέποτε “κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας” και έχοντας ακολουθήσει όλες τις τυπικές διαδικασίες ως φορέας απαντούμε στο προαναφερόμενο δελτίο με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα.
Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κείμενο μας, για την παιδαγωγική επάρκεια ενός τμήματος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον υπουργό ύστερα από γνώμη του ΙΕΠ. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ΕΙΔΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ εντός του Ινστιτούτου. Τα κριτήρια με τα οποία συστάθηκε, μας είναι άγνωστα. Η αναφορά ότι αγνοούμε τη νομοθεσία δεν ευσταθεί και παραθέτουμε τα εδάφια των δύο νόμων στα οποία αναφέρεται ως προαπαιτούμενο η γνώμη του ΙΕΠ για το πρόγραμμα σπουδών ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Αυτά και μόνο αυτά αναφέρονται για τις διαδικασίες αναγνώρισης της παιδαγωγικής επάρκειας ενός πανεπιστημιακού τμήματος.
Νόμος 3848/2010 Άρθρο 2,Παρ.3 ,Περ. β
Με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. «Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
Νόμος 4186/2013 Άρθρο 36,παρ 22,Περ β
«Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος.Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Και στους δύο νόμους είναι σαφής η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ο καθοριστικός ρόλος του Ινστιτούτου ως επιστημονικού οργάνου που υπάγεται στο υπουργείο Παιδείας. Επίσης ,σαφές είναι ότι έργο της επιτροπής είναι να διαπιστώσει αν το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εμπίπτει στις 3 αναφερόμενες. Για να το πούμε απλά, έργο της επιτροπής είναι να μετρήσει πόσα μαθήματα από τις 3 προαναφερόμενες θεματικές περιοχές περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών
Ως προς την αναφορά για ‘’υπόνοιες περί διακριτικής μεταχείρισης ως προς συγκεκριμένα αιτήματα ‘’ μπορεί ο οποιοσδήποτε να ανατρέξει στο τελευταίο μας κείμενο και να δει ότι ουδέποτε αναφέρθηκε κάτι σχετικό. Οι ημερομηνίες ωστόσο, των γνωμοδοτήσεων για άλλα τμήματα εκδόθηκαν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αυτό για εμάς αποτελεί κόκκινο πανί. Κατά το διάστημα στο οποίο συστάθηκε εκ νέου η επιτροπή έχουμε τις παρακάτω διαπιστωτικές πράξεις:
1. Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Απόφαση Συγκλήτου 08-03-2017
Ημερομηνία γνωμοδότησης ΙΕΠ 24-04-2017
2. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με αριθμό 2939/
Απόφαση Συγκλήτου 23-02-2017.
Ημερομηνία γνωμοδότησης ΙΕΠ 23-03-2017
3. Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας»,
Απόφαση Συγκλήτου 01-03-2017
Ημερομηνία γνωμοδότησης ΙΕΠ 23-03-2017
4. Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Απόφαση Συγκλήτου 05-05-2017
Ημερομηνία γνωμοδότησης ΙΕΠ 27-07-2017
5. Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Απόφαση Συγκλήτου 05-04-2017
Ημερομηνία γνωμοδότησης ΙΕΠ 26-05-2017
Όπως φαίνεται από τις ημερομηνίες που παρουσιάζονται στις υπουργικές αποφάσεις η επιτροπή δεν ξεπέρασε τους δύο μήνες για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα προγράμματα σπουδών των ανωτέρω τμημάτων. Για ποιο λόγο τόση καθυστέρηση για το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνση εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες;
Για την πρόσβαση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει τα έγγραφα και πως είναι στη διάθεσή του τα σχετικά έγγραφα της επιτροπής ,εμείς παραθέτουμε τα γραπτά αιτήματα και ερωτήματα που έχουμε καταθέσει προς τη γραμματεία του προέδρου και προς το πρωτόκολλο του ΙΕΠ και τα οποία παραμένουν αναπάντητα.
• 20-2-2017,Αρ.Πρωτ ΣΑΤΕΑ 40, Θέμα:Ερώτημα γνωστοποίησης για την πορεία του ζητήματος μετά την κατάθεση του φακέλου ,Προς: Πρόεδρο ΙΕΠ Γ. Κουζέλη.
• 26-7-2017 Αίτημα χορήγησης πρακτικών επιτροπής ,Αρ Πρωτ ΙΕΠ 4884
• 1-8-2017 Αρ Πρωτ ΣΑΤΕΑ 59,Θέμα: Ερώτημα προς ΙΕΠ για τους λόγους καθυστέρησης γνωμοδότησης για την παιδαγωγική επάρκεια Παμακ, Αρ Πρωτ. ΙΕΠ 5103
• 1-8-2017 Θέμα: Αίτημα Χορήγησης του με Αρ Πρωτ 1609 /27-9-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, Αρ Πρωτ ΙΕΠ 5105. Είναι το μοναδικό έγγραφο που μας στάλθηκε από το ΙΕΠ. Το συγκεκριμένο έγγραφο επικαλέστηκε η επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της για την παιδαγωγική επάρκεια του τμήματος. Εύκολα θα δει κάποιος πως ουδεμία αξία έχει καθώς η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας αφορά απάντηση σε ερώτημα της επιτροπής για δύο συγκεκριμένα άλλα τμήματα(Πληροφορικής και Βιοιατρικής Παν.Θεσσαλίας).
• 9-10-2017,Αρ Πρωτ ΣΑΤΕΑ 63,Αίτημα συνάντησης με Πρόεδρο ΙΕΠ και κα. Φέρμελη. Κατάθεση στο πρωτόκολλο ΙΕΠ 18-10-2017,Αρ Πρωτ 6912.
• 12-10-2017 ,Αρ Πρωτ ΣΑΤΕΑ 64,Ερωτήματα σχετικά με την καθυστέρηση των διαδικασιών της επιτροπής ως προς το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας, Κατάθεση στο πρωτόκολλο ΙΕΠ 18-10-2017,Αρ Πρωτ 6913.
Για το αν είναι διαθέσιμα τα έγγραφα και η αλληλογραφία της επιτροπής και του ΔΣ του ΙΕΠ το γνωρίζουμε γι’ αυτό άλλωστε καταθέσαμε αίτημα και προς το υπουργείο (Αρ. Πρωτ. 61116).Το υπουργείο μας απέστειλε τα σχετικά έγγραφα. Ως απόφοιτοι ,έχουμε το έννομο συμφέρον να μας γνωστοποιηθούν τα πρακτικά της επιτροπής καθώς η μη έκδοση γνωμοδότησης καθυστερεί τις διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει η υποσχόμενη νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά του υπουργείου παιδείας που θα διορθώσει το λάθος προηγούμενων ετών. Το σχετικό ληφθέν έγγραφο από τη διεύθυνση ΕΑΕ αφορά απόσπασμα πρακτικού και όχι ολόκληρο το πρακτικό της επιτροπής για το θέμα. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο το ΙΕΠ όφειλε είτε να μας ενημερώσει πως έχουμε λάβει ήδη από το υπουργείο το αιτούμενο έγγραφο, είτε να μας παραπέμψει σε αυτό εάν αδυνατούσε ως φορέας να μας χορηγήσει τα πρακτικά. Δεν λάβαμε καμία απολύτως απάντηση ,κάτι που άλλωστε μας οδήγησε στη δημοσιοποίηση του κειμένου στο οποίο αποφάσισε να απαντήσει το ΙΕΠ με δελτίο τύπου. Και εδώ να αναφερθούμε και στο περιεχόμενο των πρακτικών: Αν όλο το πρακτικό είναι η παράγραφος των 4 σειρών όπως διαπιστώσαμε αυτό δείχνει πως η επιτροπή δεν ασχολήθηκε επισταμένως αλλά επιφανειακά με το ζήτημα. Δεν οφείλει η επιτροπή να έχει εμπεριστατωμένες απόψεις και λεπτομερείς αναφορές στα πρακτικά της;
Στις 25 Οκτωβρίου μια ομάδα αποφοίτων (Πα.Μακ και ΠΤΕΑ) αποφασίσαμε να πάμε στο ΙΕΠ και να βρούμε είτε την πρόεδρο, είτε άλλο μέλος της επιτροπής για να κάνουμε τα ερωτήματα που ήδη είχαμε στείλει επισήμως αλλά επαναλαμβάνουμε δεν λάβαμε καμία γραπτή απάντηση προσπαθώντας να βρούμε έναν τρόπο να ασκήσουμε πίεση για να προχωρήσουν επιτέλους οι διαδικασίες..Όπως αναφέραμε συναντήσαμε την πρόεδρο της επιτροπής η οποία δήλωσε πως αδυνατούσε λόγω ασθένειας. Μάλιστα μας ανέφερε πως δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί και πως την «βλέπουμε αλλά αλλά ουσιαστικά δεν την βλέπουμε(!).» Όπως αναφέρουμε στην ανακοίνωση μας(Παρέμβαση στο ΙΕΠ για την παιδαγωγική επάρκεια,25-10-2017) όταν μας ζητήθηκε να αποχωρήσουμε ,αποχωρήσαμε. Δεν υπήρξε ένταση ,παρά μόνο μια τρίλεπτη στιχομυθία όπου επαναλάβαμε δυο φορές το αίτημα μας να μας μιλήσει η πρόεδρος η οποία προέβαλε την ασθένεια της και ζήτησε να το σεβαστούμε. Μετά από αίτημα συναδέλφων της κας Φέρμελη να αναχωρήσουμε, βγήκαμε από το γραφείο. Αφήσαμε ανακοινώσεις μας και φυλλάδια τα οποία τοιχοκολλήσαμε στο ασανσέρ και σε πίνακες ανακοινώσεων. Επίσης, δόθηκαν και σε κάποιους υπαλλήλους άλλων ορόφων ενημερώνοντάς τους για τον λόγο για τον οποίο βρισκόμασταν εκεί. Οι αναφορές λοιπόν περί προπηλακισμού (Σημ: Προπηλακισμός= χλευάζω ,διασύρω κάποιον δημοσίως ενώπιον θεατών και ακροατών) είναι ψευδείς και λυπούμαστε που έχουμε τέτοια αντιμετώπιση. Τελειώνοντας εκφράζουμε την απορία μας για το ότι δόθηκε μια απάντηση ,αόριστη μετά από 18 μέρες και ενώ πριν 4 μέρες οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του ΣΑΤΕΑ με τον πρόεδρο Γ. Κουζέλη και την κα Φέρμελη . Αν είχαν απαντηθεί τα ερωτήματα μας εγγράφως και υπηρεσιακώς (όπως τόνιζε ξανά και ξανά η κα Φέρμελη) δεν θα είχε δημοσιευθεί κανένα κείμενο ,ούτε θα γινόταν συγκέντρωση αποφοίτων εντός του ΙΕΠ. Και εμείς με τη σειρά μας επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες στο ζήτημα της απόδοσης παιδαγωγικής επάρκειας από οπουδήποτε και αν προήλθαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου