Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.ΜΕ.Α.Ε.


Τροποποίηση των υπ΄αριθμ.9560/14-09-2017 (ΑΔΑ:6ΩΞ44653ΠΣ-Ρ6Ζ) και 9798/18-09-2017 (ΑΔΑ:6ΦΜΞ4653ΠΣ-3ΦΛ) Αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλ. ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ21/26 - Λογοθεραπευτών και ΠΕ29 - Εργοθεραπευτών, για το διδα-κτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Υ-ΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου