Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(...με ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων)Στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργού Παιδείας περιλαμβάνεται ειδική αναφορά περί ποσόστωσης εκπροσώπησης των δύο φύλων κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων.
Για τη συγκρότηση  των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αναμένουμε τη δημοσίευση της Υ.Α. σε Φ.Ε.Κ. και ακολούθως την έκδοση εγκυκλίου από τον Υπουργό Παιδείας.

Βασίλης Βούγιας 

"...Δ. Ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α΄196 ) , σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.
Σύμφωνα με την αριθμ. 259/2004 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. το ποσοστό του 1/3 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000 θα υπολογιστεί τόσο επί του συνόλου του αριθμού των τακτικών μελών των Συμβουλίων όσο και επί του συνόλου του αριθμού των αναπληρωματικών μελών αυτών.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: κατά τη συγκρότηση των Συμβουλίων τηρούνται κατά προτεραιότητα οι νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό μελών και στη συνέχεια, εφόσον είναι δυνατό, τηρείται η ποσόστωση εκπροσώπησης των δύο φύλων...."


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου