Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Διαδικασία παραπομπής στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)                       Λαμία, 18 -11-2015
                       Αρ. Πρωτ.: Φ.33/7956

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &


                           ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΠΡΟΣ:   

Π.Ε. & Δ
------

·         ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Δημοτικα)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(Ν/Γ & ΔΗΜΟΤΙΚΑ μέσω Δ/νσεων)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

·      ΚΕΔΔΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
·       

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

·      ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 13ης ΠΕΡΙΦ.  Ε.Α. 
·       

------

·         ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟI ΠΕ (& ΕΙΔΙΚΟΤΉΤΩΝ ΠΕ)
Διεύθυνση:           Αρκαδίου 8, Λαμία, 35100


Ηλεκτρ. Δ/νση:     mail@stellad.pde.sch.gr     


Πληροφορίες:      Οικονόμου Ευαγγελία
Τηλέφωνο:           22310 66151
Φαξ:                      22310 66167


ΘΕΜΑ: «Διαδικασία παραπομπής στο ΚΕΔΔΥ»

Σχετικά:    Α.     ΦΕΚ 1340/2002 τ.Β’
                  Β.      Υ.Α. 1503 Φ.Ε.Κ τ. Β΄ 8-11-2001
                 Γ.       Ν. 3699/2-10-2008
                 Δ.     Ν. 4186/17-9-2013
                 Ε.     Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με αρ.: Γ6/4494/1-11-2001
                 ΣΤ   Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με αρ: 28911/Γ6/12-3-2007

Οι εκπαιδευτικές δομές των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στην προσπάθεια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη σχολική κοινότητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδικής αγωγής για θέματα διερεύνησης, αξιολόγησης και προγραμματισμού της εκπαιδευτικής και ψυχοσυναισθηματικής παρέμβασης.
Προκειμένου οι υπηρεσίες τους να είναι αποτελεσματικές και να αποδίδουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το μαθητή, οι δράσεις όλων των εμπλεκομένων οφείλουν να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται στοχευμένα και μεθοδικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός & ομοιομορφία αντιμετώπισης σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης, στις περιπτώσεις που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ανάμεσα στους μαθητές της τάξης του εντοπίσει μαθητή/τρια με σημαντικά ελλείμματα στους τομείς ανάπτυξης (γνωστικούς, κοινωνικούς, ψυχοσυναισθηματικούς) ή με προβλήματα συμπεριφοράς, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1ον.  Επικοινωνία – ενημέρωση – συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης με το γονέα, έτσι ώστε να υπάρχει συνολική ανάλυση των εκπαιδευτικών και μη εκπαιδευτικών  δυσκολιών του μαθητή.
2ον.  Συνεργασία του εκπαιδευτικού με το διευθυντή του σχολείου και το σύλλογο διδασκόντων (αν κρίνεται σκόπιμο) για τη διαμόρφωση παρεμβατικών δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
3ον. Συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή/και Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να καταρτίσουν από κοινού εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης βραχύχρονης διάρκειας (τεσσάρων έως οχτώ εβδομάδων), το οποίο υποστηρίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης και του Τμήματος Ένταξης, (όπου υπάρχει).
4ον. Εφόσον το πρόγραμμα παρέμβασης βραχύχρονης διάρκειας δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών οι δυσκολίες παραμένουν, ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου οι γονείς και προτείνεται η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ. Επισημαίνεται ότι η παραπομπή γίνεται από το γονέα, καθώς η συγκατάθεση των εχόντων τη γονική μέριμνα είναι προαπαιτούμενο. Ωστόσο, η συμβολή του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου, είτε με τη μορφή παρότρυνσης είτε ως μεσολαβητών, προκειμένου να πεισθεί και να βοηθηθεί ο γονέας να απευθυνθεί στο ΚΕΔΔΥ, καθώς και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο, είναι σημαντική. Στα σχολεία όπου λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η παραπομπή γίνεται από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης εντός του σχολικού πλαισίου και παραμένει η ανάγκη παρέμβασης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ, πάλι με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα.
5ον. Μετά την αίτηση του γονέα, όταν οριστεί ο χρόνος αξιολόγησης από το ΚΕΔΔΥ, τότε και μόνο ειδοποιείται το σχολείο να αποστείλει το έντυπο της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης. Όταν υπάρχει και λειτουργεί Τμήμα Ένταξης στο συγκεκριμένο σχολείο ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης για το συγκεκριμένο μαθητή, γίνεται ένα screeningtest, (από τον τελευταίο), το οποίο αποστέλλεται στο ΚΕΔΔΥ, μαζί με την περιγραφική αξιολόγηση.
6ον. Όταν ο μαθητής/τρια αποφοιτά από μια βαθμίδα, κατά την εγγραφή του στην επόμενη, μαζί με το απολυτήριο αποστέλλεται και ο φάκελος του μαθητή με την έκθεση του ΚΕΔΔΥ, υπό μορφή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ εγγράφου.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προσέρχεται ένας μαθητής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη και πολύτιμη η συνεργασία με το σχολείο, η ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν και η αποστολή της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης που αφορά τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή, προκειμένου να συμπληρωθεί το προφίλ των δυσκολιών του μαθητή με αξιοπιστία.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας από το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου συντάσσεται γνωμάτευση είτε ο μαθητής εμπίπτει στην κατηγορία των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είτε όχι και ακολουθεί γραπτή και προφορική ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα δεδομένα της αξιολόγησης και τις προτάσεις-εισηγήσεις.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα και με τη σύμφωνη γνώμη του αποστέλλεται στο σχολείο του μαθητή. Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο να μην επιθυμούν την αποστολή στο σχολείο και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και να απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή να προσφύγουν στη Β/βάθμια ΕΔΕΑ. 
Τα έντυπα της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης (που αφορούν τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού & του Γυμνασίου αντίστοιχα), αποστέλλονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από τα οικεία ΚΕΔΔΥ στις σχολικές μονάδες.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών δομών, προκειμένου η από κοινού αντιμετώπιση να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πρακτική που αφορά το μαθητή, τον εκπαιδευτικό αλλά και ολόκληρη την τάξη και το σχολείο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
·         Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί χειρισμοί που προηγούνται της διαδικασίας παραπομπής προτείνεται να καταγράφονται στα πρακτικά του σχολείου και στο βιβλίο σχολικής ζωής.
·         Για την Α΄ Δημοτικού κρίνεται σκόπιμο η παραπομπή να μην γίνεται πριν τα Χριστούγεννα. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που πιθανολογούνται σύνδρομα, νοητική υστέρηση, αυτισμός, οπότε επισπεύδεται η ενημέρωση του ΚΕΔΔΥ.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
κ.α.α.
Η νόμιμη αναπληρώτριά του  Πρ/νη
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας


Ελένη Μπενιάτα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου