Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) & των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς ΕλλάδαςΘΕΜΑ:
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»                Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/09-11-2015).
  3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-11-2015).
  4. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγικής τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Εκπαίδευσης από 23.11.2015 μέχρι και 25.11.2015.
Οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί και ο συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας και η διοικητική εμπειρία. Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 25.11.2015.
Η επιλογή των τακτικών μελών και των αναπληρωτών τους θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4342/2015.
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις βεβαιώσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, το αργότερο μέχρι της 27.11.2015, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) συγκεντρωτικού πίνακα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Χρήστος Ι. ΔημητρίουΘΕΜΑ:
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας»                Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 τ.Α’/09-11-2015).
  3. Την υπ’ αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2463 τ.Β’/16-11-2015).
  4. Το με αριθμό πρωτ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγικής τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμοδίων Διευθυντών Εκπαίδευσης από 23.11.2015 μέχρι και 25.11.2015.
Οι αρμόδιοι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να εκδώσουν βεβαίωση για κάθε ενδιαφερόμενο, στην οποία θα βεβαιώνεται ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση που υπηρετεί, ο συνολικός πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας και η διοικητική εμπειρία.  Ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του εκπαιδευτικής υπηρεσίας ορίζεται η 25.11.2015.
Η επιλογή των τακτικών μελών και των αναπληρωτών τους θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4342/2015.
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αποστείλουν τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις βεβαιώσεις και τον συγκεντρωτικό πίνακα με το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση, το αργότερο μέχρι της 27.11.2015, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.
Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα: α) αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) βεβαίωσης και γ) συγκεντρωτικού πίνακα.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι και οι Υπεύθυνοι των Υπηρεσιών, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
                                                                           Χρήστος Ι. Δημητρίου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου