Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ                                         
Μαρούσι, 17-11-2015 Αρ. Πρωτ.184957/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΘΕΜΑ:  «Αναγνώριση προϋπηρεσίας» Σχετ: 1/ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-08-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1842/τ.Β’/26-08-2015,  ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3—97Α)


Σχετικά με τη βεβαίωση/ τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που συνυποβάλατε στην αρμόδια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης με την αίτηση αναπληρωτή/τριας (και ωρομίσθιου/ιας) εκπαιδευτικού, σχολ. έτους 2015-2016, με σκοπό τη μοριοδότησή σας στους οικείους πίνακες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016, οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών εκπ/κών (σημ.: δεν έχουν αναρτηθεί επί του παρόντος πίνακες ωρομισθίων) συντάχθηκαν κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-08-2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1842/τ.Β’/26-08-2015, ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3—97Α), με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)»(σχετ. 1).
Στο προοίμιο («έχοντας υπόψη»), παρ. 1, της ανωτέρω Υ.Α., αναφέρονται συνοπτικά οι διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη των πινάκων, την ένταξη και κατάταξη των υποψηφίων σε αυτούς, καθώς και τις προσλήψεις των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Β. Εστιάζοντας στο ζήτημα της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, παραθέτουμε αναλυτικότερα το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς και τις παρατηρήσεις που συνάγονται από αυτό. Πιο συγκεκριμένα, η πραγματική εκπ/κή προϋπηρεσία η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες ορίζεται από τις διατάξεις των περ. α και β της παρ.34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/01.08.2008 τ.Α΄), του άρθρου 6 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄), της παρ.1 του άρθρου 59 και της παρ.4ζ του άρθρου 60 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄) [με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και 2
καταργήθηκαν διατάξεις της παρ.9β του άρθρου 26 του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α΄)] και της παρ.11 του άρθρου 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) :
 «34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  β) στα Μουσικά Σχολεία,  γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,  δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,  ε) στα Ναυτικά Λύκεια,  στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,  ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,  θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,  ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄),
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),  ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
34.β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη
έχει γίνει από:  i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,  ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,  iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,   v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi)  φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου,  vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και 3 viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων
Παίδων Κρήτης,  ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
 Επιπρόσθετα, με την ειδική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ
75/15.05.2009 τ.Α΄) αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε αποκλειστικά σε Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. :
«4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-
2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄)».
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η προϋπηρεσία που προσμετράται για την κατάταξη των εκπαιδευτικών στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (όπως και στον πίνακα ωρομισθίων) είναι αυτή που περιοριστικώς συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω απαρίθμηση.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, η προϋπηρεσία που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση/ στις σχετικές βεβαιώσεις που προσκομίσατε, αφού εξετάστηκε με βάση το  νομικό πλαίσιο, δεν ελήφθη υπόψη για τη μοριοδότησή σας στους ενιαίους πίνακες, ως ανόμοια από την κατά νόμο ληπτέα υπόψη προϋπηρεσία.
 Επισημαίνεται, τέλος, ότι με τις αρ. 153729/Ε2/ 30-9-2015 και 162890/Ε2/14-10-2015
Υπουργικές Αποφάσεις, με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 και ΤΕ16 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016» και
«Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΤΕ01 και ΔΕ01 με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016», αντιστοίχως, κυρώθηκαν οι πίνακες των οικείων κλάδων για το σχολ. έτος 2015-2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου