Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Nομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»


Nομοτεχνικές  βελτιώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  στο Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»
   
1.  Στο τέλος της περ. γ΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 1 του σ/ν, πριν τη φράση «σε δημόσια Ι.Ε.Κ.» αφαιρείται η λέξη «και» και στη θέση της τίθεται ένα κόμμα «,». Μετά την ίδια φράση αφαιρείται ένα κόμμα «,» και προστίθενται οι λέξεις «και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),». 

   2. α) Στο πρώτο εδάφιο της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, πριν τη φράση «και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ» αφαιρείται η λέξη «και» και στη θέση της τίθεται ένα κόμμα «,». Μετά την ίδια φράση προστίθενται οι λέξεις «και Διευθυντή σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.):».
     β) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 του σ/ν, πριν τη φράση «και Διευθυντή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ» αφαιρείται η λέξη «και» και στη θέση της τίθεται ένα κόμμα «,». Μετά την ίδια φράση προστίθενται οι λέξεις «και Διευθυντή σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.):».    

      3.  α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου  της  περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του σ/ν, διαγράφεται η φράση «, με σειρά προτίμησης».
        β)   Στο τελευταίο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την περ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 1 του σ/ν, διαγράφεται η φράση «που παρέχεται εντός (2) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού». 

    4. α) H παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 8 του άρθρου 1 του σ/ν, αντικαθίσταται ως εξής:
       «Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, με ειδική μνεία των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής».
      β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 8 του άρθρου 1 του σ/ν, μετά τις λέξεις «το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε»  προστίθενται οι λέξεις «της παρ. 13 του άρθρου 16».
      γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 8 του άρθρου 1 του σ/ν, η φράση «για τρία (3) έτη» αντικαθίστανται με τη φράση «μέχρι τη λήξη της θητείας που προβλέπεται στο άρθρο 25».
    δ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 8 του άρθρου 1 του σ/ν, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
     «Κατόπιν, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν, με σειρά προτίμησης».   
      
     5. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιείται με την παρ. 9 του άρθρου 1 του σ/ν, μετά τη φράση «με την έκδοση της σχετικής απόφασης» προστίθεται η φράση «διαγράφονται από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και». 

      6. α) Στην περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου  1 του σ/ν μετά τη φράση «της παρ. 13 του άρθρου 16» προστίθεται η φράση «του ν. 3848/2010».
           β) Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου  1 του σ/ν προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
         «Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ.4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαθίσταται με το παρόν».  

     7.  α) Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του σ/ν, η φράση «όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24)» αντικαθίσταται με τη φράση «όπως ισχύει».
          β) Μετά την παρ. 1 του άρθρου 3 του σ/ν προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
     «1Α. Από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

Αθήνα, 24.5.2017

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου