Κυριακή 27 Μαΐου 2018

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.


Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας


Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω το δελτίο ανεργίας;

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται κάθε τρεις μήνες από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού, εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου

Πού μπορώ να ανανεώσω το Δελτίο ανεργίας;
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται:
 • είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης
Πώς μπορώ να γίνω χρήστης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ;
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε:
 • παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕΔ (βλ. οδηγίες εγγραφής), είτε
 • χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (βλ. οδηγίες εγγραφής)
Πώς γίνεται η ανανέωση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών;
Είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία μου στα ΚΕΠ για την ανανέωση του δελτίου μου; Μπορεί να γίνει η ανανέωση του δελτίου μου με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης;
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω ΚΕΠ καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου.
Τι θα πρέπει να προσκομίσω στα ΚΕΠ για την ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας;
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).
Είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω δελτίο ανεργίας;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας».
Είμαι ΑΜΕΑ. Απαιτείται να απευθυνθώ σε συγκεκριμένη Υπηρεσία ΟΑΕΔ ή μπορώ να πάω σε οποιαδήποτε Υπηρεσία προκειμένου να εγγραφώ στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;
Εφόσον διαμένετε στην Αθήνα απευθύνεστε στο γραφείο ΕΚΟ Αθηνών (Σταδίου 54 & Εμμ. Μπενάκη 1, 10564 ΑΘΗΝΑ). Γραφεία ΕΚΟ υπάρχουν επίσης στο Βόλο, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Εφόσον διαμένετε σε μια από τις άνω αναφερόμενες πόλεις απευθύνεστε στις αντίστοιχες Υπηρεσίες ΕΚΟ. Σε διαφορετική περίπτωση απευθύνεστε στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας σας.
Έχω τελειώσει τις σπουδές μου και είμαι στον πρώτο χρόνο άσκησης του μεταπτυχιακού μου. Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας;
Σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ (παράγρ.2, παράρτ.1), ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Το ίδιο ισχύει για όσους κάνουν διδακτορικό;
Αναφορικά με όσους κάνουν διδακτορικό, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δέσμευση αυτού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης διδακτορικού
Ποιους τύπους βεβαιώσεων μπορώ να εκδώσω μέσω διαδικτύου με κλειδάριθμο ή μέσω των ΚΕΠ;
Μέσω διαδικτύου και μέσω ΚΕΠ παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των εξής τύπων βεβαιώσεων:
 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
Οι ανωτέρω τύποι βεβαιώσεων μπορούν να εκδοθούν και μέσω των ΚΠΑ2
Μπορώ να πάρω βεβαίωση για παλιό διάστημα ανεργίας;
Για έκδοση βεβαίωσης ληγμένου διαστήματος ανεργίας (δελτία ανεργίας που δεν είναι σε ισχύ), πρέπει να συμπληρωθούν οι σωστές ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που καταχωρείται διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το καταχωρημένο, δεν εκδίδεται βεβαίωση.
Είχα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο παρελθόν και ο χρόνος κατάρτισης δεν υπολογιζόταν ως χρόνος ανεργίας. Μετά την έκδοση του ν.4430/2016 έχω τη δυνατότητα να αναγνωρίσω το χρόνο κατάρτισης ως ανεργία και να λάβω βεβαίωση με συνεχόμενο χρόνο ανεργίας;
Όσοι ως εγγεγραμμένοι άνεργοι παρακολούθησαν προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πριν την 30η.11.2016 και επιθυμούν να θεωρείται ως χρόνος ανεργίας το χρονικό διάστημα παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, και νομίμως να θεωρούνται ότι έλαβαν την εντός των διαστημάτων αυτών τυχόν επιδότηση ανεργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική Υ.Δ. έως 30/06/2017, με τα στοιχεία των προγραμμάτων αναλυτικά.
Για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας απαιτείται να πληκτρολογήσω ημερομηνίες;
Για έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, όταν το δελτίο είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να πληκτρολογούνται  ημερομηνίες. Εκδίδεται η βεβαίωση με τις ημερομηνίες από την έκδοση της κάρτας έως την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συμπληρωθούν ημερομηνίες που δεν ταυτίζονται με την έναρξη του δελτίου και την τρέχουσα ημερομηνία, δεν εκδίδεται βεβαίωση.
 
Όταν λήξει το δελτίο ανεργίας μου και επανεκδώσω δελτίο, απαιτείται η έκδοση νέου κλειδαρίθμου;
Δεν απαιτείται η έκδοση νέου κλειδαρίθμου σε περίπτωση που λήξει το δελτίο ανεργίας και εκδοθεί νέο.
Έχω χάσει τον κλειδάριθμο που μου έχει αποδοθεί και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Απαιτείται να μεταβώ σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ για να μου τον επανεκδώσουν;
Το έγγραφο απόδοσης στοιχείων ταυτοποίησης στη διαδικτυακή πύλη πρέπει να διατηρείται στο αρχείο σας . Σε περίπτωση που το έχετε χάσει απαιτείται να μεταβείτε σε Υπηρεσία ΟΑΕΔ για να σας εκδώσουν έγγραφο με νέα στοιχεία ταυτοποίησης.
 

2 σχόλια:

 1. Μπορώ να πάρω βεβαίωση μη εγγραφήσ στα μητρώα του οαεδ σε αλί περιοχή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο πατέρας μου είναι κατάκοιτος. Ζητούν αυτοπροσωπη παρουσία στον ΟΑΕΔ στη Σταδίου. Πως να τον πάω βρε παιδιά? Με φορείο? Αν είναι δυνατόν που μας έχουν καταντήσει!

  Υπάρχει τρόπος διαφορετικός να την ανανεωσω?

  HELP!! Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή