Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο», ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού. - Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

"Ο γονέας που μετά το διαζύγιο ή τη διάσταση δεν ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα αυτού δικαιούται πρόσβαση σε κάθε στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας, καθώς δεν θεωρείται «άλλο πρόσωπο»."
Τις ανωτέρω διευκρινήσεις απέστειλε στις Π.Δ.Ε., τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Σχολικές Μονάδες της χώρας, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας κα Ανδρονίκη Μπάρλα, αναφέροντας το αριθμ. 238695/5894/2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά με την παρ. 5 του άρθρου 13 της με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και επισημαίνοντας πως η με αρ. Φ7/517/127893/Γ1/13-10-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΚΖ9-ΕΚ) εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εξακολουθεί να ισχύει.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου