Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ - ΕΚΠ/ΚΟΙ - ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ - ΘΕΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΟΥΣΙΚΟΙ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
17 Θέσεις Εργασίας – Δήμος Παπάγου Χολαργού


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας έως 2 μήνες)

για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δημοτικών Σχολείων» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.***********************************************************************************

34 Θέσεις Εργασίας - Δήμος Πετρούπολης 


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ και την υπ΄ αριθμ. 180021/6713/13/3/2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν.2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν.4071/2012, με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ), οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού τριαντατεσσάρων (34) ατόμων, θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικά διαστήματα :
Λειτουργία καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων (αθλητικό camp) και καλοκαιρινών παιδότοπων : 34 θέσεις (Γυμναστές – Εκπαιδευτικοί)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει).
5. Βεβαιώσεις εμπειρίας στις αντίστοιχες θέσεις (εάν υπάρχει).
6. Βιογραφικό σημείωμα.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πετρούπολης (Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5066955) στην/στον αρμόδια/ο για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη ή κ. Ζηνέλλη Γεώργιο, καθημερινά από 12:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα πέντε (7) ημερών, από Τρίτη 29/05/2018 έως και Τετάρτη 06/06/2018.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου