Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
            
                   ΑΘΗΝΑ, 31 /05/2018
                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 99
                                                                                                  
                                                                                                     ΠΡΟΣ
·         Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
·         Υφυπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κα Μερόπη Τζούφη
·          Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
·         Στους Περιφερειακούς Συλλόγους και στα μέλη τους
·         Στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Π.Ε.Θ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Παρ. 2. Να προστεθεί:
Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, καθώς και των Ε.Κ…………..
3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π, σε επίπεδο …………
γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες, τα Ε.Κ, τους εκπαιδευτικούς, το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π, ……
Να προστεθεί παράγραφος:
iβ. Ετοιμάζουν αξιολογικές εκθέσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής εκπαίδευσης και προτείνουν την ίδρυση νέων εκπαιδευτικών πλαισίων.
Αρ. 7,
παρ. 1: Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών καθώς και των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης ………..
ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π στα σύγχρονα επιστημονικά,
Παρ. 2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι ιδίως, οι ακόλουθες:
α) Σε επίπεδο διερεύνησης, αξιολόγησης, διάγνωσης και γνωμάτευσης των εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών :

Αρ. 9 Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ
Παρ.1, εδ. γγ) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): εβδομήντα ένας (71) θέσεις
Παρ.1 εδ. δδ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ 28): είκοσι τέσσερις  (24) θέσεις
Παρ.1. εδ εε) Εργοθεραπευτών (ΠΕ 29): πενήντα (50) θέσεις
Να προστεθεί  εδάφιο ζζ) Παιδοψυχίατροι (ΠΕ24) : είκοσι πέντε (25) θέσεις

Αρ. 5. Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ
ΠΑΡ. 1. Για την στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ………….
Να προστεθεί κατηγορία :
κθ) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού : είκοσι πέντε (25) θέσεις. Στις  θέσεις αυτές  να έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται από όλες τις ειδικότητες του Ε.Ε.Π .
παρ. 7. Να προστεθεί «Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου που προέρχονται από το Ε.Ε.Π. , αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π».
Αρ. 22. Προϋποθέσεις επιλογής
Να προστεθεί  στην παράγραφο 3:  «Στις θέσεις συντονιστών εκπαιδευτικού έργου του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προσλαμβάνονται μέλη του Ε.Ε.Π. με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική  προϋπηρεσία σε σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στα Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.
Η προϋπηρεσία του Ε.Ε.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και προσμετράται στο σύνολό της.
Προϋπηρεσία του Ε.Ε.Π. που έχει διανυθεί σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. όπου ασκούσαν την ειδικότητα με την οποία προσελήφθησαν στην ειδική αγωγή ( άρθρο 82, του ν.4368/2016, όπως αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.)  
Παρ. 4. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄, της παρ.1 του Άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Κ.Δ.Α.Υ.-Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (να διαγραφεί το υπόλοιπο της παραγράφου).
Αρ. 24. Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής
Παρ. 2 γγ. Να απαλειφθεί η μοριοδότηση του τίτλου Διδασκαλείου της Εκπαίδευσης. ( Δεν μπορεί να μοριοδοτείται προσόν στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι: ούτε οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, ούτε το Ε.Ε.Π. )
Να προστεθεί . παρ.  εε) Άσκηση καθηκόντων μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Άρθρο 51
Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης
Στην παράγραφο 2 διαπιστώνεται ότι καταργείται αυθαίρετα η ειδικότητα του λογοθεραπευτή, που αποτελεί απαραίτητο μέλος κάθε διεπιστημονικής ομάδας. Η διεπιστημονική ομάδα για να είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη θα πρέπει να οριστεί ως εξής:
 Παρ. 2. Η διερεύνηση, η αξιολόγηση  και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση πραγματοποιείται στα Κ.Ε.Σ.Υ. από τετραμελή διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και  εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ 31, κατά περίπτωση και ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας.
Πρόταση για την παράγραφο 5.
Παρ.  5. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Ι.Π.Δ. για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), ως πρόεδρο, έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο κλάδου ΠΕ23, έναν κοινωνικό λειτουργό κλάδου ΠΕ30 και έναν Λογοθεραπευτή ΠΕ21 ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή Ε.Ε.Π., εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορεί να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Ι.Π.Δ. για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των Κ.Ε.Σ.Υ.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)
1.      ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Π
Σύμφωνα με το αρ. 29, παρ 1.  του ν. 4521/18 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που υπηρετεί σχολικές μονάδες Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης,  ανήκει στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του αρ. 12 παρ.3 του νόμου 3699/2008. Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία ΤΕ 01, κατ αντιστοιχία με το προσωπικό της κατηγορίας ΤΕ 01.30 της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού απαιτείται πτυχίο - δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο - δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο -δίπλωμα ΕΠΑΛ ή Πτυχίο -δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.
Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου-Διπλώματος «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ.
 Η διαδικασία ο τρόπος και ο χρόνος για την παιδαγωγική επιμόρφωση θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου