Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

ΤΟ ΑΣΕΠ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΣΕ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;;


Αθήνα, 31 Μαΐου  2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ
(ΑΡΘΡΟ 82 Ν. 4483/2017)

Σήμερα καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.:
Πίνακες Κατάταξης  Προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥE),  που απασχολήθηκε σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.4 του Ν. 3584/2007 βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και δεν περιλαμβάνεται σε πίνακες διοριστέων.
Το προσωπικό αυτό έχει καταταγεί σε Πίνακες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2  της παραγράφου 2 του  άρθρου 82 του ν.4483/2017, με σκοπό την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου