Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Διαδικασία κινητικότητας προσωπικού Β/θμιας εκπ/σης: Διόρθωση σφάλματος της ανακοίνωσης 10/2014 ως προς τον πίνακα 2Β.


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 
Στην υπ’ αριθ. 6625/14−3−2014 ανακοίνωση του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 662/Β/18.3.2014
με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 10/2014 ανα−
κοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της παρ.
2 του αρ. 91 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, σχετικά με
την διαδικασία της κινητικότητας του προσωπικού της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθε−
σιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013,
όπως ισχύει, διορθώνεται ο εσφαλμένος πίνακας
  ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β (στις σελίδες 10139, 10140 και 10141):...

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ

ΦΕΚ B 680 - 19.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 19.03.2014 Σελίδες 8 (10343 - 10350)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου