Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ Ι.Ε.Π, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΟΜΑΔΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ


 Εισήγηση για: α) την έγκριση αντικατάστασης τριών μελών, έναν από κάθε ομάδα επιμορφωτών της Περιφέρεια Κρήτης, Αθήνας και Ιονίων Νήσων αντίστοιχα, β) την έγκριση ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τους νέους επιμορφωτές και γ) την έγκριση ορισμού συντονιστών για τις δύο (2) ομάδες επιμόρφωσης, της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Πρόγραμμα Επιμόρφωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου